Προκηρύχθηκε το έργο «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» προϋπολογισμού 6.877.080 €, με το οποίο ο Δήμος προσδοκά να δημιουργήσει συνθήκες βιώσιμης αστικής κινητικότητας καθώς και να αυξήσει το ισοζύγιο πρασίνου της πόλης.

Ο ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας», έχει προϋπολογισμό 6.877.080,00 €.

Με το έργο αυτό ο Δήμος Καλαμάτας θέλει να εντάξει περισσότερο πράσινο στην πόλη, να χρησιμοποιήσει περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά προκειμένου να απορροφούν την ζέστη, αλλά κυρίως να δημιουργήσει μεγαλύτερη άνεση στην προσβασιμότητα στους δρόμους παρέμβασης καθώς και να μεγιστοποιήσει την παραμονή κατοίκων και επισκεπτών στη πόλη ευνοώντας με αυτό τον τρόπο και την τοπική οικονομία.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/07/2023, ημέρα Πέμπτη. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 19/07/2023 ημέρα Τετάρτη.

Διακήρυξη Διαγωνισμού Ανάπλασης Καλαμάτας