Από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του σπιτιού του ή του γραφείου του με λίγα κλικ και μόλις σε μια ώρα οποιοσδήποτε μπορεί πλέον να συστήσει μια μονοπρόσωπη επιχείρηση ΙΚΕ χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας δημόσιας υπηρεσίας. Η λειτουργία της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), το νέο ψηφιακό εργαλείο εξ αποστάσεως σύστασης εταιρειών, έχει ξεκινήσει και οι πρώτες έχουν ήδη συσταθεί.
Σε πρώτη φάση η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για τη σύσταση Μονοπρόσωπης ΙΚΕ και σταδιακά, μέχρι το τέλος του 2019, θα ενταχθούν και οι υπόλοιπες νομικές μορφές. Μάλιστα, κατά το πρώτο έτος, οι υποψήφιοι ιδρυτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν την υπηρεσία για να προβούν στη σύσταση της εταιρείας τους.
1 Τι είναι η Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης (e-ΥΜΣ);
Ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία.
2 Ποιες εταιρείες μπορούν να συσταθούν μέσω e-ΥΜΣ;
Με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μπορούν να στήνονται μόνο μονοπρόσωπες ΙΚΕ. Σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2019 θα μπορούν να συστήνονται όλες οι νομικές μορφές (ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ).
3  Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να συστήσει κάποιος εταιρεία μέσω e-ΥΜΣ;
 Οι ιδρυτές απαιτείται να έχουν:
– Ικανότητα δικαιοπραξίας
– Ενεργό ελληνικό ΑΦΜ
– Κατάλληλη άδεια διαμονής αν προέρχονται από τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα μας ή πρόκειται να συμμετάσχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε προσωπική εταιρεία. Σχετική νομοθεσία: ν. 4251/2014 (Α" 80).
4 Τι είναι το πρότυπο
καταστατικό;
– Το καταστατικό, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται ρητά στη ΥΑ 31637/2017 (Β" 928), ανά νομική μορφή. Συμπληρώνεται από τους ιδρυτές μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου τύπου.
– Η χρήση του είναι υποχρεωτική για σύσταση μέσω e-ΥΜΣ, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου.
– Αν οι ιδρυτές δεν επιθυμούν τη χρήση πρότυπου καταστατικού ή υπάρχουν εισφορές σε είδος που απαιτούν συμβολαιογραφικό τύπο, τότε οι ιδρυτές θα πρέπει να απευθυνθούν για τη σύσταση είτε στην ΥΓΕΜΗ οποιουδήποτε Επιμελητηρίου, είτε στον συμβολαιογράφο-ΥΜΣ.
5 Πώς υπογράφεται το καταστατικό σύστασης της εταιρείας;
 Το καταστατικό υπογράφεται ηλεκτρονικά με δύο τρόπους:
– Με τη χρήση κωδικών πρόσβασης των ιδρυτών στο TAXISNET (ηλεκτρονική υπογραφή).
– Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικής υπογραφής (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή).
Οι δύο τύποι υπογραφών επιφέρουν τις ίδιες έννομες συνέπειες.
6 Ποιο είναι το κόστος σύστασης εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ;
– Το κόστος σύστασης είναι μειωμένο κατά 70% του κόστους σύστασης μέσω ΥΜΣ.
– Η πλατφόρμα διαθέτει εφαρμογή υπολογισμού κόστους πριν την έναρξη της σύστασης.
– Για το πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος σύστασης μέσω e-ΥΜΣ η σύσταση θα γίνεται δωρεάν.
7 Ποια είναι η διαδικασία σύστασης:
1o ΒΗΜΑ
 Ενας εκ των ιδρυτών ή ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο αυθεντικοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e – id) ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και του κωδικού χρήστη που διαθέτει για την πρόσβαση στο Taxisnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου και εισέρχεται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Προαιρετικά, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προβεί σε έλεγχο επωνυμίας, έλεγχο ΚΑΔ και υπολογισμό κόστους σύστασης πριν ταυτοποιηθεί από το σύστημα.
2ο ΒΗΜΑ
 Μετά την ταυτοποίηση, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει με κλικ είτε τη διαδρομή Συστάσεις n Σύσταση Νέας Εταιρείας, είτε το εικονίδιο «Ξεκινήστε τώρα μία νέα υπόθεση σύσταση εταιρείας». Στη συνέχεια, επιλέγει με κλικ το εικονίδιο «Δημιουργία φακέλου σύστασης» :
– Συμπληρώνει ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού.
– Κάνει ηλεκτρονικό προέλεγχο και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.
– Συμπληρώνει όλες τις οθόνες με τα απαιτούμενα στοιχεία. Δεν απαιτείται μεταφόρτωση κανενός εγγράφου ή αρχείου σε μορφή pdf, word, ή άλλη μορφή.
3o ΒΗΜΑ
Οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία (ιδρυτές) λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα για την υποβληθείσα αίτηση σύστασης εταιρείας, αυθεντικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλο, υπογράφουν ηλεκτρονικά το καταστατικό. Η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής όλων των καταχωρισμένων στοιχείων στο σύστημα.
4o ΒΗΜΑ
Μετά την υπογραφή – αποδοχή της αίτησης σύστασης, ακολουθεί ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους σύστασης.
5ο ΒΗΜΑ
Υποβολή αιτήματος σύστασης.
8 Ποιες ενέργειες πραγματοποιούνται αυτόματα από το σύστημα e-ΥΜΣ μετά την υποβολή αίτησης σύστασης:
 Το σύστημα της e-YMS:
– Χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) σύστασης.
– Δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.
– Αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.
– Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Taxis τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο και να λάβει ΑΦΜ.
– Χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του Taxisnet για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού κλειδαρίθμου, ώστε η εταιρεία να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο Taxisnet.
– Εγγράφει τη συσταθείσα εταιρεία στο καθ" ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο.
– Ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας.
– Εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες.
– Χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους σύστασης εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
9 Ποιες είναι οι έννομες συνέπειες σύστασης μέσω ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ);
– Η συμπλήρωση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της e-ΥΜΣ επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α" 75).
– Συνεπώς, η ανάρτηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων και εγγράφων επισύρει ποινή φυλάκισης, όπως προβλέπει ο εν λόγω νόμος.
– Οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ και οι αρμόδιες για την άσκηση εποπτείας υπηρεσίες, υποχρεούνται, ανά τετράμηνο, να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των συστάσεων που έγιναν μέσω ΥΜΣ.
– Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί αναληθές ή παράνομο στοιχείο, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον ν. 1599/1986 (Α" 75).
Κύρια χαρακτηριστικά μονοπρόσωπης ΙΚΕ
Βασικά χαρακτηριστικά
n Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρόσωπη. Το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δά του ΓΕΜΗ
– Επωνυμία: Η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες.
Αφού η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Για τις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρεία μπορεί να έχει Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες και πρέπει η νομική μορφή να εκφράζεται ως SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY ή/ και SINGLE MEMBER PC
– Εισφορές Εταίρων: Στην ΙΚΕ υπάρχουν τρία είδη εισφορών
α) Οι κεφαλαιακές
β) Οι εξωκεφαλαιακές
γ) Οι εγγυητικές
Πιο συγκεκριμένα:
n Κεφαλαιακές εισφορές: Συγκροτούν το κεφάλαιο της εταιρείας
Αποτελούν εισφορές σε μετρητά ή σε είδος, μόνο εφόσον αυτό αποτελεί στοιχείο
του ενεργητικού που μπορεί να τύχει χρηματικής αποτίμησης. Δεν απαιτείται εκτίμηση αν η αξία της εισφοράς δεν ξεπερνά τις 5.000 ευρώ (αποτιμάται στην αξία που δηλώνουν τα μέρη).
– Εξωκεφαλαιακές εισφορές: Συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς (π.χ. Παροχή εργασίας, παροχή υπηρεσιών, εκτέλεση ορισμένου έργου, διαχειριστικές υπηρεσίες κ.ά.). Στο καταστατικό εξειδικεύονται, καθορίζεται η αξία τους και η διάρκειά τους.
– Εγγυητικές εισφορές: Συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι των τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό. Η ευθύνη καλύπτει οποιοδήποτε χρέος της εταιρείας και υφίσταται άμεσα και πρωτογενώς έναντι των δανειστών.
– Σχέση μεριδίων με είδη εισφορών: Κάθε εταιρικό μερίδιο αντιστοιχεί σε ένα είδος εισφοράς. Κάθε εταίρος μπορεί να έχει εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε διαφορετικά είδη εισφορών. Ανεξαρτήτως είδους εισφοράς όλα τα μερίδια έχουν την ίδια ονομαστική αξία (τουλάχιστον 1 ευρώ).