Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 49.000 ευρώ σε επτά φυσικά πρόσωπα για τη μη ορθή πληροφόρηση των επενδυτών σε ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. αναφορικά με τη χρήση
των αντληθέντων κεφαλαίων από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας το 2001.
Συγκεκριμένα, επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους:
– 10.000 ευρώ στην την κα Μαρία Σβώλη του Γεωργίου
– 10.000 ευρώ στον κ. Γεώργιο Στέγγο του Κωνσταντίνου.
– 10.000 ευρώ στην κα Στυλιανή Στέγγου του Κωνσταντίνου.
-10.000 ευρώ στον κ. Παναγιώτη Καζαντζή του Νικολάου
– 3.000 ευρώ στον κ. Ιωάννη Δεληκανάκη του Αναστασίου
– 3.000 ευρώ στον κ. Κωνσταντίνο Λυρίγκο του Δημητρίου
– 3.000 ευρώ στον κ. Αλέξανδρο Παπαϊωάννου του Δημητρίου