Κυβικά εκατοστά      Μέχρι και 5 έτη      Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη      
                  
      (2013-2017)      (2008-2012)      Πάνω από 10 έτη
1.000      4.000        2.800        2.000  
1.200      4.000        2.800        2.000  
1.300      4.600        3.220        2.300  
1.400      5.200        3.640        2.600  
1.500      5.800        4.060        2.900  
1.600      6.400        4.480        3.200  
1.700      7.000        4.900        3.500  
1.800      7.600        5.320        3.800  
1.900      8.200        5.740        4.100  
2.000      8.800        6.160        4.400  
2.100      9.700        6.790        4.850  
2.200      10.600        7.420        5.300  
2.300      11.500        8.050        5.750  
2.400      12.400        8.680        6.200  
2.500      13.300        9.310        6.650  
2.600      14.200        9.940        7.100  
2.700      15.100        10.570        7.550  
2.800      16.000        11.200        8.000  
2.900      16.900        11.830        8.450  
3.000      17.800        12.460        8.900  
3.100      19.000        13.300        9.500  
3.200      20.200        14.140        10.100  
3.300      21.400        14.980        10.700  
3.400      22.600        15.820        11.300  
3.500      23.800        16.660        11.900