Ο πρωτογενής αγροτικός τομέας αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Με τα μοναδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά της χώρας και τον ανεκτίμητο πλούτο της ελληνικής γης, η συνεισφορά του στην οικονομική δραστηριότητα δύναται να αξιοποιηθεί περαιτέρω, βελτιώνοντας το ΑΕΠ και το εμπορικό ισοζύγιο. Η Εθνική Τράπεζα εδώ και 177 χρόνια βρίσκεται δίπλα στον έλληνα αγρότη, χρηματοδοτώντας στοχευμένα παραγωγικές μονάδες αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, στηρίζοντας ενεργά την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της οικονομίας μας. Στην Εθνική Τράπεζα εφαρμόζουμε ένα διευρυμένο σχέδιο δράσης για τη στήριξη και την ανάπτυξη του τομέα αυτού με μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη σειρά εργαλείων τραπεζικής εξυπηρέτησης και χρηματοδότησης των ελλήνων παραγωγών και μεταποιητικών επιχειρήσεων, ανοίγοντας νέους δρόμους προώθησης και ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης εντός και εκτός Ελλάδας.Εξειδικευμένα τραπεζικά εργαλεία που καλύπτουν όλες τις τραπεζικές ανάγκες των αγροτών, όπως:
n Ο Ειδικός Καταθετικός Λογαριασμός «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ PLUS» για είσπραξη επιδοτήσεων, τη σύνταξη ΟΓΑ, με επιτόκιο μεγαλύτερο από τους απλούς λογαριασμούς, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε χρηματοδοτικά και σε ασφαλιστικά προγράμματα.
n Η Κάρτα του Αγρότη, για την προεξόφληση των αγροτικών επιδοτήσεων, που εξασφαλίζει χορήγηση του 80% του ποσού της ετήσιας Βασικής Αγροτικής Ενίσχυσης, πλήθος συναλλαγών και πληρωμών κ.ά.
n Χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικών αναγκών.
n Πρόγραμμα χρηματοδότησης Συμβολαιακής Γεωργίας / Κτηνοτροφίας που εξασφαλίζει για τους παραγωγούς την αναγκαία ρευστότητα, ώστε να βελτιώσουν τους όρους παραγωγής και την ποιότητα του προϊόντος, και για τις επιχειρήσεις την προγραμματισμένη παραγωγή και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.
n Χρηματοδότηση «αλυσίδων αξίας», μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα και λύσεις, όπως για παράδειγμα προεξοφλητική χρηματοδότηση στρατηγικών προμηθευτών, αγορά – προεξόφληση επιχειρηματικών απαιτήσεων εξωτερικού, εγχώριο και εξαγωγικό Factoring.
n Το Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων για Μικροπιστώσεις EaSI, συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
Η Νέλλη Τζάκου – Λαμπροπούλου είναι γενική διευθύντρια Λιανικής
Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας