Πιστοληπτική διαβάθμιση από τον διεθνή οίκο  αξιολόγησης Moody"s απέκτησε για πρώτη φορά η Παγκρήτια Τράπεζα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του οίκου, η Παγκρήτια Τράπεζα αποκτά Rating Caa2 και έτσι τοποθετείται στην ίδια διαβάθμιση με τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, με σταθερές προοπτικές (Stable Outlook). Μεταξύ των ισχυρών πιστωτικών σημείων της τράπεζας αναφέρονται το υγιές χρηματοδοτικό προφίλ μεταξύ των ανταγωνιστών, χωρίς εξάρτηση από τον ELA, η σταθερή πελατειακή βάση στην Κρήτη η οποία διασφαλίζει μια πιστή αγορά για την τράπεζα, που υποστηρίζει μεν την κερδοφορία της, αλλά με σχετικά μικρή γεωγραφική διαφοροποίηση εσόδων. Αντίθετα, στα ασθενή πιστωτικά σημεία αναφέρονται οι συνεχιζόμενες οικονομικές προκλήσεις στην Ελλάδα που επηρεάζουν τις επιδόσεις της τράπεζας, τα NPEs, ενώ και οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (DTAs) αποτελούν σημαντικό μερίδιο στα εποπτικά της κεφάλαια.