Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάστηκαν στο μάθημα της Ιστορίας και κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που κάλυπταν όλο το εύρος της εξεταστέας ύλης. Σχετικά με τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων μπορούμε να πούμε πως ήταν αρκετά απαιτητικά και δυσκολότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρονιάς. Ειδικότερα, δυσκολίες παρατηρήθηκαν στα θέματα Γ1 και Δ1 της δεύτερης ομάδας. Στο θέμα Γ1 έπρεπε να επιλεγούν συγκεκριμένα στοιχεία από το σχολικό βιβλίο και να συνδυαστούν με τις πληροφορίες του παραθέματος, γεγονός όχι και τόσο εύκολο, αφού δεν ήταν απλή διαδικασία η σύνθεσή τους. Η απάντηση του θέματος Δ1 απαιτούσε την αξιοποίηση επιλεκτικών πληροφοριών από διαφορετικά σημεία της εξεταστέας ύλης. Σε ευρύτερο πλαίσιο, τα φετινά θέματα της Ιστορίας Προσανατολισμού κρίνονται απαιτητικά και οπωσδήποτε η αποστήθιση της ύλης δεν επαρκούσε για να γράψει κάποιος υποψήφιος άριστα. Χρειαζόταν η πλήρης κατανόηση και η ουσιαστική αφομοίωση των ιστορικών περιόδων και γεγονότων που αναφέρονται στο σχολικό εγχειρίδιο.