Οι ενταύθα Επτανήσιοι εώρτασαν σήμερον πανηγυρικώς την επέτειον της ενώσεως. Η Κυπριακή αδελφότης, διά τηλεγραφήματός της προς την επιτροπήν εορτασμού της Ενώσεως, χαιρετίζει τους αδελφούς Επτανησίους επί τη επετείω της Ενώσεώς των με την Ελλάδα και ζητεί από αυτούς να συνδράμουν τον Κυπριακόν λαόν εις τους αγώνας του υπέρ της ενώσεώς του μετά της μητρός Ελλάδος.