Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, ανακοινώνει ο Δήμος Κηφισιάς. Πρόκειται για 100 άτομα τα οποία θα απασχοληθούν στην οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του Καλοκαιρινού Παιδότοπου 2018 που θα διεξαχθεί από τις 25 Ιουνίου έως και τις 27 Ιουλίου 2018 σε δημόσια Σχολεία της Κηφισιάς.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναμένεται να προσληφθούν:
– 28 δάσκαλοι/ες δημιουργικής απασχόλησης ΠΕ
– 7 νηπιαγωγοί ΠΕ
– 7 καθηγητές μουσικής ΠΕ
– 7 γυμναστές ΠΕ
– 7 δάσκαλοι θεάτρου ΠΕ
– 3 δάσκαλοι εικαστικών ΠΕ
– 4 ψυχολόγοι ΠΕ
– 4 κοινωνιολόγοι ΠΕ
– 2 κοινωνικοί λειτουργοί ΠΕ/ΤΕ
– 10 φύλακες ΔΕ
– 7 προπονητές σκακιού ΔΕ
– 3 προπονητές καρατέ ή πολεμικών τεχνών ΔΕ
– 4 δάσκαλοι χορού ΔΕ
– 7 καθαριστές/στριες ΥΕ
Μεταξύ των δικαιολογητικών που οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν είναι φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, βιογραφικό σημείωμα καθώς και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς στη διεύθυνση Διονύσου 73 και Γορτυνίας, Κηφισιά και ώρες από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, προσκομίζοντας, παράλληλα, και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής έχει οριστεί για τις 13 Μαΐου.