Στην πρόσληψη συνολικά 13 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης), προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για 4 μηχανολόγους μηχανικούς ΠΕ, 2 ηλεκτρολόγους μηχανικούς ΠΕ, 2 ηλεκτρολόγους μηχανικούς (τμήμα ηλεκτροφωτισμού) ΠΕ, 1 χημικό μηχανικό ΠΕ, 1 μηχανολόγο μηχανικό ΤΕ και 3 ηλεκτρολόγους μηχανικούς ΤΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α" 1, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (τηλ. 2313317139, 7128, 7666, 7137).