Στην πλήρωση ενός επιστημονικού συνεργάτη με σύβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προχωρά το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν προπτυχιακό τίτλο σπουδών (πτυχίο) ΑΕΙ θετικών ή τεχνολογικών επιστημών, συναφή μεταπτυχιακό τίτλο και επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και υλοποίησης έργων. Λόγω της φύσης του έργου είναι επιθυμητή η εμπειρία συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδων. Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία/εμπειρία σε φορείς εκπαίδευσης.
Επίσης πρέπει να έχουν συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα και να έχουν γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο έως 5/4/2018, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, ΤΚ 570 01, Θέρμη, υπόψη Γραμματείας.
Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης ΕΠΙΚΟΙΝ» .
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.