26 Φεβρουαρίου 1948

ΖΗΤΗΣΕΙΣ

Κύριος με άξιαν λόγου πνευματικήν, κοινωνικήν και οικονομικήν υπόστασιν τύπου ζωηρού και δραστηρίου επιχειρηματίου και ανωτέρου ψυχικώς ανθρώπου ζητά εις γάμον δεσποινίδα ή Κυρίαν 22-35 ετών με ανάλογα προσόντα εκ των οποίων απαραίτητο τα ψυχικά και πνευματικά προτερήματα και ικανήν δι’ ανώτερον κοινωνικόν περιβάλλον.

Αι τυχόν υπολογίζουσαι να εργάζωνται μετά τον γάμον αποκλείονται ασυζητητί. Επίσης αποκλείεται τάσις προς άσκοπον αλληλογραφίαν. Γράψατε κυρίως διά μίαν συνάντησιν προς καθορισμόν των περαιτέρω αναφέρουσαι ει δυνατόν αριθμ. τηλεφώνου. Η παρουσία τρίτων ενδιαφερομένων προσώπων κατά την συνάντησιν, δεκτή.

27 Φεβρουαρίου 1948

Η τηλεόρασις εν Αμερική

Ο πρόεδρος του ραδιοφωνικού συνεταιρισμού Αμερικής κ. Σάρνωφ ετόνισε την σημασίαν της τηλεοράσεως διά την προεκλογικήν εκστρατείαν. Τα εκατομμύρια των ψηφοφόρων όχι μόνον θα ακούουν αλλά και θα βλέπουν τους υποψηφίους. Η τηλεόρασις ήτο μία από τας κυριωτέρας αιτίας διά την οποίαν τα κόμματα απεφάσισαν να κάμουν τας συγκεντρώσεις των εις την Φιλαδέλφειαν. Η πόλις έχει τρεις σταθμούς τηλεοράσεως, οι οποίοι ημπορούν να συνδεθούν με οπτικάς διακλαδώσεις με άλλας πόλεις. Το 1948 θα γίνη μία πρωτοφανής αύξησις της τηλεοράσεως. Τώρα χρησιμοποιούνται έως 175.000 δέκται. Προ του τέλους του 1948 θα υπάρχουν 750.000, δεν αποκλείεται δε να φθάσουν και το εκατομμύριον.

3 Μαρτίου 1948

ΜΙΑ ΣΥΣΤΑΣΙΣ

Διάφοροι αναγνώσται μας παρακαλούν να διαβιβάσωμεν μίαν παράκλησίν των εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν του Δήμου. Να συστήση εις τους οδηγούντας τα αυτοκίνητα της καθαριότητας να μην είνε τόσο πολύ βιαστικοί. Με τον ρυθμόν που ακολουθείται δεν προφθάνει ο κόσμος να δώση τα σκουπίδια του. Και δεν είνε μόνον αυτό. Με την ταχύτητα που αδειάζονται τα κιβώτια στο αυτοκίνητο, μέρος από τα απορρίμματα πέφτουν στο δρόμο. Ετσι όταν φεύγει το αυτοκίνητο καθαριότητος, η περιοχή του δρόμου όπου είχε σταματήσει, αφίνει όχι μόνον οπτικώς αλλά και οσμικώς την εντύπωσιν ότι εσκόρπισαν επάνω της δύο τουλάχιστον ντενεκέδες σκουπιδιών.