Ας πάρουμε έναν φορολογούμενο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικά με καθαρό (φορολογητέο) εισόδημα για το 2017 έστω 50.000 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος που θα καταβάλει το 2018 θα ανέλθει στο ποσό των 15.500 ευρώ, το τέλος επιτηδεύματος στο ποσό των 650 ευρώ και η εισφορά αλληλεγγύης στο ποσό των 2.076 ευρώ. Συνεπώς, συνολική φορολογική επιβάρυνση ύψους 18.226 ευρώ, ήτοι ποσοστό 36,45% επί του εισοδήματος. Πέραν αυτών θα κληθεί να καταβάλει ΕΦΚΑ επί του ασφαλιστέου εισοδήματος μετά τη μείωση 15% ύψους 14.541 ευρώ για το 2018, ήτοι συνολική επιβάρυνση φορολογική και ασφαλιστική ύψους 32.767 ευρώ ή σε ποσοστό 65,53% επί του εισοδήματος. Για το 2019, που δεν υπάρχει αυτή η μείωση, οι ασφαλιστικές εισφορές θα ανέλθουν στο ποσό των 17.107 ευρώ, ήτοι συνολική επιβάρυνση φορολογική και ασφαλιστική ύψους 35.333 ευρώ ή σε ποσοστό 70,67% επί του εισοδήματος.

Ο φορολογούμενος αυτός Α συνεργάζεται με δύο συναδέλφους του, Β και Γ, που έστω έχουν καθαρό φορολογητέο εισόδημα ύψους 20.000 και 50.000 ευρώ αντίστοιχα και δημιουργούν μια ΙΚΕ με ποσοστά συμμετοχής 16,67% ο Γ, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα διαχειριστή, και από 41,67% ο Α και ο Β.

Με την παραδοχή ότι τα φορολογητέα κέρδη της ΙΚΕ είναι 120.000 ευρώ, τότε ο φόρος εισοδήματος θα ανέλθει στο ποσό των 34.800 ευρώ, το τέλος επιτηδεύματος στο ποσό των 1.000 ευρώ και εφόσον αποφασισθεί να διανεμηθεί το σύνολο των κερδών ύστερα από φόρο εισοδήματος ευρώ θα βεβαιωθεί φόρος μερισμάτων ύψους 12.780 ευρώ και εισφορά αλληλεγγύης των εταίρων 2.243 ευρώ, ήτοι συνολική φορολογική επιβάρυνση 50.823 ευρώ ή σε ποσοστό 42,35%.

Παρατηρούμε ότι σε επίπεδο συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, για τα μεγέθη αυτά, η ΙΚΕ είναι «ακριβότερη» σε σχέση με το άθροισμα της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης των τριών εταίρων Α, Β και Γ, αλλά εκεί που υπερτερεί είναι σε ό,τι έχει σχέση με το ασφαλιστικό.

Ειδικότερα, με ασφαλιστικές εισφορές του διαχειριστή 5.510 ευρώ και των δύο άλλων εταίρων 8.212 ευρώ (προσλαμβάνονται ως μισθωτοί με ετήσιες αποδοχές 10.000 ευρώ έκαστος) συνολικά οι εισφορές θα ανέλθουν στις 13.722 ευρώ από 34.832 αν παρέμεναν σαν ατομικές επιχειρήσεις, μειώνοντας τη συνολική επιβάρυνση (φορολογική – ασφαλιστική) από 63,76% στο 53,79%.

Ο Γιώργος Α. Κορομηλάς είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών