Γλιτώνουν το φόρο άνεργοι, μικροκαταθέτες, φοιτητές και γενικότερα φορολογούμενοι με πραγματικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ ή τεκμαρτό έως 9.500 ευρώ το 2013 υπό την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα.

Σχετική διάταξη περιλαμβάνεται σε τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών η οποία κατατέθηκε στη Βουλή και με την οποία απενεργοποιείται ο φόρος που προκύπτει εξαιτίας των τεκμηρίων για φορολογούμενους με ιδιαίτερα χαμηλά πραγματικά εισοδήματα.

Με άλλη τροπολογία άλλωστε δρομολογούνται οι αλλαγές τις οποίες είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς αναφορικά με τον ΦΠΑ .

Κεντρική ιδέα του νέου συστήματος είναι πως «αν δεν έχεις πληρωθεί το ΦΠΑ για οποιαδήποτε συναλλαγή με το Δημόσιο ή με ιδιώτες, δεν έχεις υποχρέωση να τον αποδώσεις».

Συγκεκριμένα για τα τεκμήρια η διάταξη που κατατέθηκε ορίζει:«Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το οικονομικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, τα εισοδήματα τους αυτά φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων».

Όσον αφορά στο ΦΠΑ προβλέπεται ότι«εισάγεται κατ’ επιλογή ειδικό καθεστώς καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής.

»Το σημερινό φορολογικό σύστημα βασίζεται στο λεγόμενο σύστημα των δεδουλευμένων πράξεων, το οποίο έχει οδηγήσει σε οικονομική στενότητα χιλιάδες εταιρείες και έχει συμβάλλει στην υπερφόρτωση των φορολογικών δικαστηρίων που οφείλονται στη μη έγκαιρη πληρωμή τιμολογίων και παραστατικών που έχουν εκδοθεί.

Με την προτεινόμενη διάταξη και σε αντιστοιχία προς τις προσεγγίσεις που υιοθετούνται τα τελευταία χρόνια σε έννομες τάξεις, όπως αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Μάλτας, γίνεται χρήση της ευχέρειας που παρέχεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το άρθρο 1 παρ. 7 της Οδηγίας 2010/45/EΕ (με το οποίο τροποποιήθηκε η Οδηγία 2006/112/EΚ με την εισαγωγή του άρθρου 167 α), προκειμένου να επιλεγεί, αντί του συστήματος των δεδουλευμένων πράξεων, το ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής.

Η εφαρμογή του ειδικού αυτού καθεστώτος αναβάλλει τη φορολογική υποχρέωση επί των πωλήσεων ώστε να συμπίπτει χρονικά με την πληρωμή. Κατά συνέπεια, το σημείο στο οποίο οι φορολογούμενοι δικαιούνται να εκπέσουν το ΦΠΑ επί των αγορών αναβάλλεται επίσης, έως ότου ο ΦΠΑ έχει πράγματι καταβληθεί στον προμηθευτή.

Η άμεση εφαρμογή του μέτρου αναμένεται ότι θα επιφέρει μια σειρά θετικών αλλαγών στο υπάρχον επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον, όπως την αύξηση των ταμειακών ροών και την ενίσχυση της ρευστότητας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τη δραστική μείωση των υποθέσεων που επιλύονται δικαστικά.

Παράλληλα, η εφαρμογή του συστήματος αυτού, που βασίζεται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, θα συμβάλλει στην αποφυγή της δημιουργίας ενός νέου κύματος ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και θα καταπολεμήσει την απάτη που σχετίζεται με το ΦΠΑ».