32,5%
ξενοδοχεία - εστιατόρια
28,9%
παροχή νερού & επεξεργασία λυμάτων
24,7%
παροχή ρεύματος - φυσικού αερίου
12,6%
εμπορίου - επισκευής οχημάτων
11,2%
μεταποίησης
9,3%
Δημόσιας Διοίκησης, Αμυνας και κοινωνικής ασφάλισης