«Το 2010 θα έχει καλυφθεί το παρελθόν, θα έχουν  εξοφληθεί όλες οι υποχρεώσεις µας προς  τους προµηθευτές φαρµάκων».