ΟΜΑΔΑ Α

Σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασμένη.
1. Η επιχείρηση λειτουργεί σύμφωνα με ένα πλαίσιο τυπικών και άτυπων κανόνων, που ρυθμίζουν ή υποχρεώνουν σε συμμόρφωση την ατομική ή ομαδική συμπεριφορά των ανθρώπων 2. Η επιχείρηση λαμβάνει από το περιβάλλον εκροές και δίνει σε αυτό εισροές 3. Η οικονομική λειτουργία είναι η πιο βασική λειτουργία της οικονομικής μονάδας 4. Η λειτουργία της έρευνας και ανάπτυ-ξης εκφράζεται με τις σύγχρονες έννοιες του μάρκετινγκ και των πωλήσεων 5. Μια από τις ευθύνες της επιχείρησης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας 6. Η αποδοτικότητα οδηγεί πάντοτε στην αποτελεσματικότητα 7. Αποδοτικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο η επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της 8. Η παρακινητική δύναμη των αναγκών είναι αντίστροφη του βαθμού ικανοποίησής τους 9. Ο Τaylor έδωσε έμφαση στα υψηλά ιεραρχικά επίπεδα της οργανωτικής και διοικητικής πυραμίδας και ανέλυσε τα καθήκοντα των διοικητικών στελεχών 10. Τα διοικητικά συστήματα ή “εργαλεί-α” διοίκησης σχεδιάζονται, αναπτύσ-σονται και χρησιμοποιούνται από τα διοικητικά 11. Το management μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις οργανώσεις 12. Ο προϋπολογισμός διακρίνεται σε τακτικό και σε προμηθειών 13. Ο προγραμματισμός διακρίνεται σε βραχυπρόθεσμο και σε μακροπρόθεσμο 14. Ο έλεγχος της παραγωγής πραγμα-τοποιείται μόνο στο τέλος της παραγωγι-κής διαδικασίας 15. Ο ηγέτης καταφέρνει με συγκεκριμένες ενέργειες να κάνει τα άλλα άτομα να τον ακολουθούν υποχρεωτικά 16. Η σύλληψη ενός οράματος αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ηγετική συμπεριφορά 17. Η έννοια της ηγεσίας είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της δύναμης της επιρροής και της εξουσίας 18. Όλα τα πρότυπα ηγεσίας είναι αποτελεσματικά, όταν ασκούνται στην κατάλληλη περίπτωση 19. Η διεύθυνση προσωπικού εφαρμόζει τις διορθωτικές ποινές για όσους εργαζόμενους παραβαίνουν τους κανόνες συμπεριφοράς χωρίς την έγκριση του διευθυντή 20. Ο καθορισμός της δομής των αμοιβών κατά βαθμούς ιεραρχίας κα τα όρια πληρωμής είναι έργο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 21. Οι παράγοντες « υγιεινής» δημιουργούν παρακίνηση για υψηλή απόδραση 22. Μια από τις βασικές πηγές δύναμης του ηγέτη είναι η δύναμη της επιρροής.

23. Κίνητρο για δράση ή υλοποίηση έργου είναι κατά τον Μaslow η επιθυμία του ανθρώπου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του.

24. Όσο περισσότερο ικανοποιείται μία ανάγκη τόσο περισσότερο παρακινεί.

ΟΜΑΔΑ Β

Από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Β1. Η θεωρία που ονομάστηκε κίνημα ανθρωπίνων σχέσεων του Εlton Μayo υποστήριξε:

α. την ένταξη των διαφόρων δραστηριο-τήτων σε επιχειρησιακές λειτουργίες β. τους αυστηρούς κανόνες και την ιεραρχική δομή του συστήματος γ. την ενεργό συμμετοχή των εργαζομέ-νων σε θέματα που αφορούν συνθήκες και μεθόδους εργασίας δ. την αύξηση της παραγωγικότητας ως μόνη λύση για την εξασφάλιση υψηλών μισθών Β2. Η αποδοτικότητα μετράται με δείκτες, οι οποίοι έχουν ως αριθμητή:

α. το πραγματοποιηθέν αποτέλεσμα (εκροή) και ως παρονομαστή τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την πραγματοποίηση του αποτελέσματος (εισροές)

β. τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την πραγματοποίηση του αποτελέσμα-τος (εισροές) και ως παρονομαστη το πραγματοποιηθέν αποτέλεσμα (εκροή)

γ. τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την πραγματοποίηση του αποτελέσμα-τος (εισροές)και ως παρονομαστή το χρησιμοποιηθέντα αριθμό εργαζομένων δ. τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια και ως παρονομαστή τα κέρδη της επιχείρησης Β3. Η εκχώρηση εξουσίας σε χαμηλότερα κλιμάκια διοίκησης ανήκει στη λειτουργία:

α. του προγραμματισμού β. της οργάνωσης γ. της διεύθυνσης δ. του ελέχου Β4. Ποιο από τα παρακάτω περιλαμβάνει την πλέον “ορατή” επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στην επιχείρηση;

α. το κοινωνικό περιβάλλον β. το νομικό περιβάλλον γ. το τεχνολογικό περιβάλλον δ. το πολιτικό περιβάλλον Β5. Η έρευνα των αναγκών των κατανα-λωτών είναι μία από τις ενέργειες:

α. της εμπορικής λειτουργίας β. της οικονομικής λειτουργίας γ. της λειτουργίας προμηθειών δ. της λειτουργίας πληροφόρησης Β6. Οι ηγέτες διαλέγουν λιγότερο τη δύναμη α. της αναφοράς β. του ειδικού γ. της τιμωρίας δ. της ανταμοιβής Β7. Για τους μετάχους, κριτήριο μέτρησης της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης είναι:

α. η οικονομική αποδοτικότητα των κεφαλαίων β. η φορολογική συνέπεια γ. οι συνθήκες εργασίας δ. η ποιότητα, οι τιμές και η εξυπηρέτηση Β8. Στα ανώριμα άτομα (για το θέμα της ηγεσίας)καταλληλότερη μορφή ηγεσίας θεωρείται:

α. η αυταρχική β. η δημοκρατική γ. η εξουσιοδοτική δ. η προσανατολισμένη προς τους ανθρώπους Β9. Όταν ικανοποιηθούν οι ανάγκες εγωιστικές ή αναγνώρισης, τότε παίρνουν τη θέση τους:

α. οι κοινωνικές ανάγκες β. οι ανάγκες για ασφάλεια γ. οι φυσιολογικές-βιολογικές ανάγκες δ. οι ανάγκες ολοκλήρωσης Β10. Ο ηγετής: α. διορίζεται β. ελέγχει γ. εμπεέι φόβο δ. εμπνέει Β11. Σε ποια λειτουργία του management ανήκει η εκχώρηση εξουσίας σε χαμηλότερα κλιμάκια διοίκησης α. προγραμματισμός β. οργάνωση γ. διεύθυνση δ. έλεγχος Β12. Ποιος θεωρείται πατέρας της θεωρίας της διοίησης. α.Τaylor β. Fayol γ. Weber δ. Gantt ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

1.Σ 2.Λ 3.Λ 4.Λ 5.Σ 6.Λ 7.Λ 8.Σ 9.Λ 10.Λ 11.Σ 12.Λ 13.Σ 14.Λ 15.Λ 16.Σ 17.Λ 18.Σ 19.Λ 20.Λ 21.Λ 22.Σ 23.Σ 24.Λ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

1.Γ 2.Α 3.Β 4.Γ 5.Α 6.Γ 7.Α 8.Α 9.Δ 10.Δ 11.Β 12.Β

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Γ. ΧΑΣΙΑΚΗΣ

στοv ΠΕΙΡΑΙΑ