Θετικό βήμα για τη βελτίωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης είναι η προσπάθεια

των αρμόδιων αμερικανικών αρχών να προωθήσουν τη δημιουργία κανονισμών, που θα

υποχρεώνουν τους αναδόχους να δικαιολογούν τις τιμές των μετοχών που θέτουν

για τις δημόσιες εγγραφές. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται ακόμη περισσότερο

οι επενδυτές από το να αγοράζουν σε υψηλότερη τιμή μετοχές εταιρειών, που

πρόκειται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Και ιδιαίτερα μετοχών εταιρειών όπου

φαίνεται ότι θα υπάρξει υπερκάλυψη της ζήτησης.