Σε κλοιό αιτημάτων για την τακτοποίηση θεμάτων στο Ασφαλιστικό από δεκάδες
κλάδους εργαζομένων βρίσκεται το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
εν όψει της κατάθεσης (το επόμενο δεκαήμερο) του ασφαλιστικού
νομοσχεδίου-σκούπας.

Αυξάνονται σταδιακά από το νέο έτος οι συντάξεις (λόγω ενσωμάτωσης της ATA)
δεκάδων χιλιάδων συνταξιούχων των ΔΕΚΟ και τραπεζών


Στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο, στο οποίο θα ενταχθεί και η ρύθμιση για τη
διαδοχική ασφάλιση, ρυθμίζονται 17 σημαντικά ζητήματα για την ασφάλιση και τις
συντάξεις που αφορούν όχι μόνο τους ασφαλισμένους όλων των Ταμείων αλλά και
τους εργοδότες. Αυτά είναι:


1. Καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ των δημοσίων
υπαλλήλων και του προσωπικού ΝΠΔΔ με βάση τις αποδοχές της 5ετίας και
δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας (με εξαγορά). Για τους ασφαλισμένους
μέχρι 31.12.1992, το εφάπαξ θα αντιστοιχεί σε 2.025 ευρώ για τα πρώτα 73 ευρώ
των αποδοχών (το υπόλοιπο ποσό πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 12, το άθροισμα
των πιο πάνω ποσών προσαυξάνεται κατά 216,63% και το τελικό άθροισμα
διαιρείται διά του 420).


2. Εφάπαξ θα δικαιούνται και κληρικοί, εφόσον έχουν 15 έτη υπηρεσίας
και ηλικία 65 ετών.


3. Θεσμοθετείται η ταυτόχρονη καταβολή της κύριας και της επικουρικής
σύνταξης, με την προϋπόθεση να έχουν πραγματοποιηθεί 7.500 ημέρες ασφάλισης
(το ποσό της επικουρικής θα μειώνεται κατά 3% για κάθε έτος που λείπει μέχρι
τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για την απονομή της κύριας σύνταξης, αλλά
παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης υπηρεσίας στους δημοσίους υπαλλήλους και
άλλους μισθωτούς με εισφορά 6% επί των αποδοχών).


4. Προβλέπονται ευκαιρίες ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών
εισφορών, είτε εφάπαξ με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων
είτε σε 80 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και έκπτωση 50% σε όλα τα Ταμεία. Για
οφειλές στο ΙΚΑ, δυνατότητες υπαγωγής σε νέα ρύθμιση με εκπτώσεις 10% (για 36
δόσεις) ή 20% (εφάπαξ), δυνατότητα εκπρόθεσμης καταβολής δόσης μέχρι το τέλος
του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή, αλλά και δανειοδότησης από
τράπεζες για την αποπληρωμή του χρέους (μέχρι 48 δόσεις).


5. Για μισθούς άνω των 4.000 ευρώ εργαζομένων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ δεν
θα παρακρατούνται ασφαλιστικές εισφορές, ούτε από τον εργοδότη ούτε από τον
εργαζόμενο, ελλείψει ανταποδοτικότητας.


6. Εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ αποκτούν δικαίωμα παραμονής
στην εργασία και πέραν της 35ετίας και της συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας
(60-65 ετών).


7. Παρέχονται οι δυνατότητες αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης σε διάφορους
κλάδους (αγρότες, υγειονομικούς, δημοσιογράφους και δικηγόρους του ΤΣΠΕΑΘ και
ομογενείς-παλιννοστούντες).


8. Υπάγονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ οι εργάτες επιχειρήσεων του
πρωτογενούς τομέα. Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 200.000 άτομα.


9. Εφεξής (από τη δημοσίευση του νόμου) στον Οργανισμό Ασφάλισης
Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) θα ασφαλίζονται οι συγγραφείς, ποιητές, καθώς
και όσοι έχουν επαγγελματική δραστηριότητα και εισόδημα 500πλάσιο του
ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη και δραστηριοποιούνται σε περιοχές με
πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.


10. Καθιερώνεται ο προσωπικός γιατρός του ΙΚΑ και δημιουργούνται στο
Ταμείο αυτό 5.000 θέσεις γιατρών κύριας και αποκλειστικής απασχόλησης.


11. Αυξάνονται οι επικουρικές συντάξεις εφοριακών και τελωνειακών
(ειδική εισφορά από τους ειδικούς λογαριασμούς).


12. Καθιερώνονται νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για ελεύθερους
επαγγελματίες (37 έτη εργασίας, χωρίς όριο ηλικίας, αλλά και με 11½ έτη, σε
ηλικία 65 ετών, μέχρι τα τέλη του 2007), δημοσιογράφους (35 έτη υπηρεσίας και
ηλικία 58 ετών, αντί του 60ού, διατηρουμένης της δυνατότητας εξόδου με 35ετία
χωρίς όριο ηλικίας για τους ασφαλισμένους πριν από το 1982), τους χορευτές και
τις χορεύτριες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (48 ετών, με 4.500 ημέρες εργασίας).


13. Αυξάνονται από 1.1.2004 κατά 20% οι συντάξεις λόγω θανάτου που
χορηγεί το ΤΕΑΔΥ.


14. Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες καθιερώνεται η πλήρης σύνταξη στα
15 έτη εργασίας χωρίς όριο ηλικίας -σ.σ.: αφορά αποκλειστικά τα άτομα με
αναπηρία λόγω σοβαρών ασθενειών (αναπηρία τουλάχιστον 67%)- αλλά και
δυνατότητα συνταξιοδότησης των μητέρων αναπήρων (σε ποσοστό 80% και άνω)
τέκνων με 25ετία και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου ασφάλισης.


H σύνταξη διαζευγμένων15. Προβλέπεται η απονομή σύνταξης γήρατος ή θανάτου σε
διαζευγμένους(-ες) με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, εφόσον
υπάρχουν 15 έτη έγγαμου βίου, δεν έχει τελεστεί άλλος γάμος, υπάρχει χαμηλό
εισόδημα (ίσο με τις ετήσιες συντάξεις του ΟΓΑ για τους ανασφάλιστους
υπερηλίκους) και η σύνταξη του (ή της) πρώην συζύγου υπερβαίνει τα 700 ευρώ.
Το ποσό της σύνταξης διαφοροποιείται: 70% στον ίδιο και 30% στον διαζευγμένο ή
διαζευγμένη, και σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου 70% στον χήρο ή
στη χήρα και 30% στον διαζευγμένο (-η). Αν ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει 25
έτη και άνω, το ποσό της σύνταξης του χήρου ή της χήρας θα είναι 60% στον χήρο
ή στη χήρα και 40% αντίστοιχα.


Νέα πρόστιμα για εργοδότες16. Καθιερώνονται μειωμένα πρόστιμα στους εργοδότες που παραβαίνουν την
υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων της επιχείρησης (300 ευρώ για τη
μη γνωστοποίηση νέας επωνυμίας, 150 ευρώ για μη γνωστοποίηση λοιπών
μεταβολών), νέα ενιαία ποσά προστίμων για όσες επιχειρήσεις δεν απογράφονται
στο ΙΚΑ (45% επί του ποσού των εισφορών που θα τους αντιστοιχούν) ή υποβάλλουν
εκπρόθεσμα την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (πρόστιμο 30% επί των εισφορών και
10%, εάν η υποβολή γίνει πριν από τη λήξη της προθεσμίας) ή υποβάλλουν
ανακριβείς Δηλώσεις (30%). Ακόμη, σε περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμής
εισφορών, το πρόσθετο τέλος διαμορφώνεται σε 3% για τον πρώτο μήνα και 1% για
κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% συνολικά.


H ενσωμάτωση της ATA αυξάνει τις συντάξεις17. Αυξάνονται σταδιακά από το νέο έτος οι συντάξεις (λόγω ενσωμάτωσης
της ATA) δεκάδων χιλιάδων συνταξιούχων των ΔΕΚΟ και τραπεζών. Ειδικότερα, στο
προωθούμενο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι οι συντάξεις των συνταξιούχων του
Ταμείου Σύνταξης Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος, του Ταμείου Σύνταξης
Τύπου, του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας, του Ταμείου Σύνταξης Προσωπικού
Αγροτικής Τραπέζης, του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ, του Ταμείου
Ασφάλισης Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, του Ταμείου Ασφάλισης
Προσωπικού ΟΤΕ και του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ που εξήλθαν από την
υπηρεσία χωρίς να έχει ενσωματωθεί το ποσό της ΑΤΑ στον βασικό τους μισθό
αναπροσαρμόζονται από 1.1.2004. Για τους συνταξιούχους των ασφαλιστικών
οργανισμών ΤΣΠ-ΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ ΤΑΠ-ΙΛΤ και ΤΑΠ-ΕΤΒΑ που έχουν εξέλθει
μέχρι 31.12.1993, η αναπροσαρμογή του ποσού της σύνταξης γίνεται με
αντικατάσταση του βασικού μισθού που ελήφθη υπόψη για τον καθορισμό των
συντάξιμων αποδοχών τους με τον αντίστοιχο βασικό μισθό που καταβλήθηκε στους
εν ενεργεία υπαλλήλους την 1.1.1994 (στον οποίο έχει ενσωματωθεί η ΑΤΑ) και με
την εν συνεχεία χορήγηση των αυξήσεων που χορηγούνται στους συνταξιούχους με
βάση την εισοδηματική πολιτική. Για τους συνταξιούχους του ΟΑΠ-ΔΕΗ που έχουν
εξέλθει μέχρι 31.12.1997, η ανωτέρω αντικατάσταση γίνεται με τον αντίστοιχο
βασικό μισθό της 1.1.1998 των εν ενεργεία υπαλλήλων και με την εν συνεχεία
χορήγηση των αυξήσεων που χορηγούνται στους συνταξιούχους με βάση την
εισοδηματική πολιτική. Για τους συνταξιούχους του ΤΑΠ-ΟΤΕ, η αντικατάσταση
(όπως τονίζεται στο νομοσχέδιο) γίνεται ως ακολούθως:


α) Για τους συνταξιούχους τους προερχομένους από τον ΟΤΕ που έχουν
εξέλθει μέχρι 31.12.1998, με τον αντίστοιχο βασικό μισθό της 1.1.1999 των εν
ενεργεία υπαλλήλων και με την εν συνεχεία χορήγηση των αυξήσεων που
χορηγούνται στους συνταξιούχους με βάση την εισοδηματική πολιτική.


β) Για τους συνταξιούχους τους προερχομένους (ή πρώην εργαζομένους) από
τον ΟΣΕ που έχουν εξέλθει μέχρι 31.12.1993, με τον αντίστοιχο βασικό μισθό της
1.1.1994 των εν ενεργεία υπαλλήλων και με την εν συνεχεία χορήγηση των
αυξήσεων που χορηγούνται στους συνταξιούχους με βάση την εισοδηματική
πολιτική, και


γ) για τους συνταξιούχους τους προερχόμενους (ή πρώην εργαζομένους) από
τα ΕΛΤΑ που έχουν εξέλθει μέχρι 31.12.2002, με τον αντίστοιχο βασικό μισθό της
1.1.2003 των εν ενεργεία υπαλλήλων και με την εν συνεχεία χορήγηση των
αυξήσεων που χορηγούνται στους συνταξιούχους με βάση την εισοδηματική
πολιτική. Η διαφορά μεταξύ του μηνιαίου ποσού της σύνταξης που θα προκύψει με
βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν
οι συνταξιούχοι καταβάλλεται σταδιακά σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις με
έναρξη καταβολής την 1.1.2004. Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό της
αναπροσαρμοσμένης μηνιαίας σύνταξης που προκύπτει είναι μικρότερο του ήδη
καταβαλλόμενου με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν επέρχεται καμία μείωση. Οι
διατάξεις του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στα επικουρικά ταμεία.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από