Προς αύξηση κεφαλαίου οι Τεχνικές Εκδόσεις


Στην έγκριση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και στην τροποποίηση του
άρθρου 5 του καταστατικού της, που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο, προχώρησε η
εταιρεία Τεχνικές Εκδόσεις κατά τη διάρκεια της πρόσφατης γενικής της
συνέλευσης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 811.
250.000 δραχμές με την έκδοση 3.245.000 κοινών ονομαστικών μετοχών,
ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μια, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου
αποθεματικού υπέρ το άρτιο.


Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε
1.622.500.000 δραχμές και διαιρείται σε 6.490.000 κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία. Επίσης, κατά τη διάρκεια της
συνέλευσης οι μέτοχοι της εταιρείας ενέκριναν τη μεταφορά από τα αντληθέντα
από τη δημόσια εγγραφή κεφάλαια κονδυλίου 100.000.000 δραχμών, από την
κατηγορία επένδυσης «αποπεράτωση β΄ ορόφου του κτιρίου της εταιρείας» στην
κατηγoρία επένδυσης «έκδοση και προώθηση νέων περιοδικών εντύπων», καθώς και
τη μεταφορά κονδυλίου 79 εκατ. δραχμών από την κατηγορία επένδυσης «έκδοση
co-branded πιστωτικής κάρτας» στην κατηγορία επένδυσης «έκδοση και προώθηση
νέων περιοδικών εντύπων».


Επίσης αποφασίστηκε η παροχή εγγύησης από την εταιρεία προς τραπεζικό
οργανισμό υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας Άλφα Πρες Α.Ε. ποσοστού έως 40% του
συνόλου του δανείου, για πάγιες εγκαταστάσεις της Άλφα Πρες Α.Ε., συνολικού
ύψους μέχρι 800 εκατομμυρίων δραχμών. Ομοίως εγκρίθηκε η παροχή εγγύησης από
την εταιρεία προς τραπεζικό οργανισμό υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας Άλφα
Πρες Α.Ε., ποσοστού έως 40% του συνόλου της επιχορήγησης, για την ενεχυρίαση
της κρατικής επιχορήγησης ύψους 500 εκατομμυρίων δραχμών και η συμμετοχή της
εταιρείας, μέχρι το ποσοστό συμμετοχής 40%, στην αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της συνδεδεμένης εταιρείας Άλφα Πρες Α.Ε., συνολικού ύψους 550 εκατ.
δραχμών ή όσο ήθελε αποφασισθεί από αρμόδιο όργανο αυτής. Τέλος, η διοίκηση,
έπειτα από σύμφωνη γνώμη των μετόχων της εταιρείας, προβαίνει σε αγορά ιδίων
μετοχών, μέχρι 150.000 τεμαχίων, με ανώτατη τιμή τις 7.000 δρχ. ανά μετοχή με
σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής.


Μία νέα μετοχή για κάθε έξι παλαιές από την ΝΤΙΟΝΙΚ


Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου αποφάσισε η διοίκηση της εταιρείας
ΝΤΙΟΝΙΚ κατά το ποσό των 182.100.000 δρχ. (534.409,39 ευρώ). Η αύξηση θα γίνει
με την έκδοση 1.621.500 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100
δρχ. (0,29 ευρώ) με καταβολή μετρητών. Οι νέες αυτές μετοχές θα διατεθούν με
δικαίωμα προτίμησης στους κατόχους μετοχών της εταιρείας, σε αναλογία μιας
νέας για κάθε έξι παλαιές με τιμή διάθεσης τις 1.000 δρχ. η κάθε μία. Επίσης,
με την έκδοση 199.500 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100
δρχ., με ιδιωτική τοποθέτηση στους εργαζομένους, συνεργάτες και στρατηγικούς
επενδυτές με καταβολή μετρητών και τιμή διάθεσης τις 1.000 δρχ. η κάθε μία, με
περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.


Η διαφορά, ύψους 1.638.900.000 δραχμών, που θα προκύψει από την έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο». Από τις 15/2/2001 οι μετοχές της εταιρείας στο ΧΑΑ
διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου και δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι στις 14/02/2001, με τη λήξη της
συνεδρίασης του ΧΑΑ. Η εταιρεία, με νεώτερη ανακοίνωση, θα πληροφορήσει το
επενδυτικό κοινό για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης του δικαιώματος.


Ολοκληρώθηκε η εξαγορά ασφαλιστικών από την Ασπίς Πρόνοια


Την ολοκλήρωση της εξαγοράς των ασφαλιστικών εταιρειών Commercial Union Life
ΑΕΑΖ και Scoplife ΑΕΑΖ, η οποία συντελέστηκε την περασμένη εβδομάδα στο
Λονδίνο, ανακοίνωσε η διοίκηση του Ομίλου ΑΣΠΙΣ. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε με
τους μετόχους των δύο ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών, CGNU και Scotish
Provident αντίστοιχα, προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη συνέχιση της συμμετοχής
εκπροσώπων των παλαιών μετόχων στα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών, τη
διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας σε τομείς σχεδιασμού νέων προϊόντων,
asset management κ.ά. Ο Όμιλος ΑΣΠΙΣ προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στη
συγχώνευση των δύο προαναφερόμενων εταιρειών, ενώ έχουν ήδη οριστεί ελεγκτές
και αποτιμητές για τον προσδιορισμό των σχέσεων ανταλλαγής, καθώς και της
σύμβασης συγχωνεύσεως.


Επίσης, από τη διοίκηση του Ομίλου ΑΣΠΙΣ ανακοινώνεται η συγχώνευση των
ασφαλιστικών εταιρειών του, Gota International (πρώην Gothaer), Nordstern
Colonia Hellas και Nordstern Colonia Hellas Ζημιών. Υπογραμμίζεται ότι στις
αρχές του περασμένου Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε και τυπικά η εξαγορά των δύο
εταιρειών της Nordstern Colonia Hellas από τον Όμιλο της ΑΣΠΙΣ. Η εταιρεία που
θα προκύψει από τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως θα προχωρήσει στην είσοδό της
στην ελληνική κεφαλαιαγορά.


Πτώση κερδοφορίας για την Telesis


Στα 11 δισεκατομμύρια δραχμές ανήλθαν το 2000 τα λειτουργικά προ φόρων κέρδη
της Telesis Τράπεζα Επενδύσεων, από 17,4 δισ. δρχ. το 1999. Όπως ανέφεραν τα
στελέχη της Telesis σε εκδήλωση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, η πτώση της
κερδοφορίας οφείλεται στη μείωση των εσόδων από χρηματιστηριακές εργασίες.


Αντίθετα, τα έσοδα από τραπεζικές εργασίες και την επενδυτική τραπεζική
αυξήθηκαν. Σε ενοποιημένο επίπεδο, προ φόρων και μετά την αφαίρεση των
κεφαλαιακών κερδών και προβλέψεων υποτίμησης, τα κέρδη θα ανέλθουν σε 11,5
δισ. δρχ. έναντι 25 δισ. δρχ. το 1999.


Κατά την παρουσίαση της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, η πρόεδρος
του διοικητικού συμβουλίου Μαρίνα Εφραίμογλου και ο αντιπρόεδρος Βίκτωρ
Πιζάντε τόνισαν ότι η αναπτυξιακή πολιτική του Ομίλου επικεντρώνεται στην
επιλεκτική διείσδυση σε νέους τομείς με υψηλά περιθώρια κερδοφορίας και
ανάπτυξης, στη δημιουργία εναλλακτικών δικτύων τραπεζικής εξυπηρέτησης και
στην παροχή ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.


Επίσης, δίνεται έμφαση στη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με οίκους του
εξωτερικού για την απόκτηση τεχνογνωσίας σε νέους τομείς για τον Όμιλο.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από