Στεγαστικά δάνεια ακόμη και με μηδενικό επιτόκιο θα έχουν τη δυνατότητα να

πάρουν οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). Πρόκειται για

παράταση κατά ένα εξάμηνο (μέχρι 30 Ιουνίου 2001) του στεγαστικού προγράμματος

του ΟΕΚ (έληξε στις 31.12.2000) αλλά λόγω της σημαντικής μείωσης των

τραπεζικών επιτοκίων και της διπλής επιδότησης των δανείων οι δανειολήπτες το

τρέχον έτος είναι διπλά κερδισμένοι.

Όπως προβλέπεται σε απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Εργασίας – Κοινωνικών

Ασφαλίσεων κ. Χρ. Πρωτόπαπα, οι όροι και τα ποσοστά επιδότησης επιτοκίου με

την παράταση του δανειοδοτικού προγράμματος καθορίζονται ως εξής:

­ Τα δάνεια θα χορηγούνται από τις τράπεζες με το εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο

επιτόκιο και θα εξοφλούνται σε 15 έτη.

­ Η επιδότηση θα καταβάλλεται από τον ΟΕΚ σε ποσοστό επί του κυμαινόμενου

επιτοκίου. Η κλιμάκωση των ποσοστών επιδότησης επί του επιτοκίου χορηγήσεως

εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και το συνολικό καθαρό

οικογενειακό εισόδημα που δήλωσε το ίδιο οικονομικό έτος και γίνεται με αίτηση

στην τράπεζα για τη χορήγηση του επιδοτούμενου δανείου. Όπως δήλωσε ο κ.

Πρωτόπαπας εξαιρετικά και μέχρι την 31 Μαρτίου κάθε έτους οι τράπεζες μπορούν

να λαμβάνουν υπόψη τους το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο

οικονομικό έτος.

­ Για τους δικαιούχους που το οικογενειακό τους εισόδημα είναι πάνω από όρια

των 5 εκατ. δρχ. για έγγαμο με 4 παιδιά κ. λπ (πίνακας) και μέχρι του ανώτατου

ορίου (αυτό έχει καθαριστεί ή θα καθορίζεται κάθε φορά για την επιδότηση του

επιτοκίου από το ελληνικό δημόσιο), τα ποσοστά επιδότησης καθορίζονται σε 27%

για τον άγαμο ή έγγαμο δικαιούχο, 29% για δικαιούχο με 1 προστατευόμενο παιδί,

31% για δικαιούχο με 2 προστατευόμενα παιδιά, 35% για δικαιούχο με 3

προστατευόμενα παιδιά και 56 % για δικαιούχο με 4 προστατευόμενα παιδιά και

άνω.

­ Για τους δικαιούχους που το καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα ή η αξία του

ακινήτου υπερβαίνει τα όρια που έχουν τεθεί από το υπουργείο Εθνικής

Οικονομίας (αυτά ισχύουν κάθε φορά) και το επιτόκιο δεν επιδοτείται από το

ελληνικό δημόσιο, ο ΟΕΚ θα επιδοτεί το επιτόκιο των δανείων αυτής της

κατηγορίας σε ποσοστό επί του εκάστοτε ισχύοντος κυμαινόμενου επιτοκίου ως

εξής:

Για άγαμο το ποσοστό επιδότησης είναι 23%.

Για έγγαμο επίσης 23%.

Για έγγαμο με 1 παιδί το ποσοστό επιδότησης είναι 25%.

Για έγγαμο με 2 παιδιά είναι 27%, με 3 παιδιά είναι 31% και με 4 παιδιά 56%.