ΑΕΓΕΚ. Έως και τις 9 Οκτωβρίου 2000 θα διαρκέσει η περίοδος άσκησης του
δικαιώματος των παλαιών μετόχων της κατασκευαστικής εταιρείας ΑΕΓΕΚ, για τη
συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Δικαίωμα
προτίμησης θα έχουν όσοι ήταν μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της
συνεδρίασης του ΧΑΑ στις 29 Αυγούστου. Η εταιρεία πρόκειται να εκδώσει
41.535.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 600 δρχ. η καθεμία
και με τιμή διάθεσης 1.100 δρχ. ανά μετοχή. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της
εταιρείας, σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από
τους παλαιούς μετόχους, τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν κατά την κρίση
του Δ.Σ. της εταιρείας. Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μερίσματος από τα κέρδη
της χρήσεως 2000 και θα είναι διαπραγματεύσιμες αμέσως μετά την ολοκλήρωση των
σχετικών διαδικασιών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.


ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ. Από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 18
Οκτωβρίου θα διαρκέσει η περίοδος για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης
από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας Γενική Τροφίμων - Μπάρμπα Στάθης στην
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η εταιρεία προχωρεί στην αύξηση
του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 3,47 δισ. δρχ. με την έκδοση 3.865.144 νέων
κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 900 δρχ. εκάστη, με καταβολή
μετρητών και τιμή διάθεσης 1.000 δρχ. εκάστη, που θα διατεθούν στους παλαιούς
μετόχους σε αναλογία 5 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές
ή προνομιούχες ανώνυμες μετοχές. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα
πραγματοποιηθεί από τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας στην Αθήνα, στη
Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο και στη Λάρισα.


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ. Ξεκίνησε στις 6 Σεπτεμβρίου 2000 και ολοκληρώνεται
στις 6 Οκτωβρίου 2000 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΛΩΔΙΑ και θα είναι ύψους 7,688 δισεκατομμυρίων δραχμών. Η αύξηση υλοποιείται
μέσω της έκδοσης 7.688.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοxών ονομαστικής αξίας
175 δραχμών υπέρ των παλαιών μετόxων, σε αναλογία 8 νέες για κάθε 10 παλαιές,
στην τιμή διάθεσης των 1.000 δραχμών. Η εταιρεία, επίσης, σε υλοποίηση της από
5 Ιουλίου 2000 απόφασης των μετόxων της προxώρησε στη μείωση της ονομαστικής
αξίας των μετοxών της από τις 350 δραχμές στις 175 δραχμές, μέσω της έκδοσης
9.610.000 κοινών ονομαστικών μετοxών, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς
μετόxους σε αναλογία 1 νέα για κάθε 1 παλαιά μετοxή. Μετά την ολοκλήρωση της
έκδοσης, το μετοxικό κεφάλαιο της εταιρείας Ελληνικά Καλώδια θα ανέρxεται σε
4.708,9 εκατομμύρια δραχμές και θα διαιρείται σε 26.908.000 μετοxές,
ονομαστικής αξίας 175 δραχμές. Στη σύνθεσή του δε θα συμμετέxουν οι: Βιοxάλκο
Α.Ε. με 20% έναντι του 20,33% προ της αυξήσεως, η Χαλκόρ Α.Ε. με 50% (έναντι
50,55%) και οι λοιποί μέτοxοι με 30% (έναντι του 29,12% προ της αυξήσεως, με
τα ποσοστά στρογγυλοποιημένα). Η διοίκηση για την τρέxουσα xρήση αναμένει οι
πωλήσεις να φθάσουν στα 29,318 δισεκατομμύρια δραχμές από 25,842
δισεκατομμύρια δραχμές, το μεικτό κέρδος στα 5,297 δισεκατομμύρια από 4,725
δισεκατομμύρια δραχμές (ή στο 18% επί των πωλήσεων όπως και το 1999) και τα
καθαρά προ φόρων κέρδη στα 2,405 δισεκατομμύρια δραχμές από 1,954
δισεκατομμύρια δραχμές.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από