Για τις βαθμολογήσεις στα σχολεία γράφει ο κ. Αλέξανδρος Σπανίδης,

φιλόλογος καθηγητής, από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης:

«Οι βαθμολογούντες καθηγητές και τα σχολεία έχουν διακριθεί από μαθητές και

γονείς σε αυστηρούς, αντικειμενικούς και επιεικείς. Και παρ’ όλο που υπάρχει ο

περιορισμός των τριών μονάδων σε περίπτωση απόκλισης του προφορικού από το

βαθμό του γραπτού, πάλι θριαμβεύει η βαθμοθηρία και το συναίσθημα του

αδικημένου σε πολλούς γονείς και μαθητές. Και αν η απόκλιση προφορικού από

γραπτό παρατηρείται σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων, είναι κάτι το

φυσιολογικό. Αν όμως η απόκλιση, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω,

παρατηρείται σε πολλά μαθήματα, προφανώς τότε κάτι χωλαίνει. Μια πρόταση, εν

προκειμένω, θα μπορούσε να είναι ο συνυπολογισμός του προφορικού να γίνεται

μόνο όταν η απόκλιση παρουσιάζεται σε μερικά μαθήματα (π.χ. μέχρι πέντε

μαθήματα). Αν η απόκλιση παρουσιάζεται σε περισσότερα, να μην υπολογίζονται

καθόλου οι προφορικοί βαθμοί. Έχω τη γνώμη ότι μια τέτοια ρύθμιση θα ωθήσει

καθηγητές, μαθητές και γονείς στην επιδίωξη αντικειμενικής βαθμολογίας και θα

περιορίσει τη βαθμοθηρία και τις πιέσεις».