Διανομή μερίσματος από την Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

Τη διανομή μερίσματος 40 δραχμών ανά μετοχή και την αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου της με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών

υπέρ το άρτιο αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Η αύξηση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: Με αύξηση της ονομαστικής

αξίας των μετοχών από 280 δρχ. σε 300 δρχ., ήτοι αύξηση κατά 20 δρχ. σε κάθε

μετοχή και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 58.920.000 δρχ. Επίσης, με

έκδοση 2.946.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μία, ήτοι

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 883.800.000 δρχ. και διανομή δωρεάν στους

μετόχους σε σχέση μίας νέας προς μία παλαιά μετοχή. Οι μέτοχοι ενέκριναν στη

διάρκεια της συνέλευσης τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των

ελεγκτών της εταιρείας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/ έως

31/12/1999, τον ισολογισμό της 31/12/1999, τον λογαριασμό «Αποτελέσματα

Χρήσεως 1999» και τη διανομή μερίσματος (40 δρχ. ανά μετοχή) με δικαίωμα

αποκοπής την 24/4/2000. Επίσης, αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και

των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1/1 έως 31/12/1999, η εκλογή

τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2000 και καθορίστηκε η

αμοιβή τους, ενώ καθορίστηκε και η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση

2000.

Αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου από την Αιολική

Η έγκαιρη αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της Αιολικής, κατά τη διάρκεια του

πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους μέσω συγκεκριμένων ρευστοποιήσεων θέσεών

της και τοποθετήσεων σε μετοχές, είχε ως αποτέλεσμα στο διάστημα αυτό να

περιοριστούν οι απώλειες του ενεργητικού της εταιρείας στο 10,6%, έναντι 13,4%

του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου. Οι κυριότερες μετοχές του χαρτοφυλακίου

της εταιρείας ήταν του ΟΤΕ, της Εθνικής Τράπεζας, της Εμπορικής Τράπεζας, της

Panafon, της Πίστεως, της Ιντρακόμ, της Ιονικής Τράπεζας, της Τράπεζας

Εργασίας και της Singular. Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα της

Αιολικής, όπως ανακοινώθηκε, τα κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στο χρονικό

διάστημα μηνών Ιανουαρίου – Μαρτίου σε 463 εκατ. δραχμές.

Νέα ασφαλιστικά προϊόντα από την Εμπορική Τράπεζα

Τρία νέα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, το Στεγαστικό Plus, το Στεγαστικό Plus-3

και το Στεγαστικό Plus-5, προωθεί η Εμπορική Τράπεζα. Το «Στεγαστικό Plus

Δάνειο και Ασφάλεια Μαζί» είναι μια ομάδα νέων τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων

που σχεδιάστηκαν από την Εμπορική Τράπεζα, σε συνεργασία με τη θυγατρική της

ασφαλιστική εταιρεία Metrolife-Εμπορική. Βασίζονται στη σύγχρονη φιλοσοφία του

συνδυασμού στεγαστικού δανείου ανταγωνιστικών όρων με πλήρη ασφαλιστική

κάλυψη.

Έτσι, η αποπληρωμή του δανείου εξασφαλίζεται ό,τι και αν συμβεί στον

δανειολήπτη. Χορηγούνται με ευνοϊκούς όρους για αγορά, ανέγερση, επέκταση,

ανακαίνιση και αποπεράτωση κατοικίας, κύριας ή εξοχικής ή επαγγελματικής

στέγης, για ιδιόχρηση ή εκμετάλλευση, παρέχοντας σιγουριά για την εξόφληση του

δανείου σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, δυνατότητα κάλυψης μέχρι και το 100%

της αξίας του ακινήτου, διάρκεια μέχρι 25 χρόνια, περίοδο χάριτος μέχρι και 18

μήνες και αυτόματη πληρωμή των δόσεων μέσω πάγιας εντολής χρέωσης του

λογαριασμού καταθέσεων. Αυτό το στεγαστικό πρόγραμμα θα το βρουν οι

ενδιαφερόμενοι σε όλα τα Καταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας.

Πρός αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η ΑΕΓΕΚ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών και

καταβολή μετρητών θα προτείνει η διοίκηση της εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ στους

μετόχους της κατά τη διάρκεια της β’ επαναληπτικής έκτακτης γενικής συνέλευσης

των μετόχων της εταιρείας, στις 10/5/2000.

Επίσης, θα συζητηθεί η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, καθώς

και η τροποποίηση του άρθρου 31 του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν. 2753/17.11.1999. Επίσης, θα τεθεί υπό έγκριση η εκλογή νέου διοικητικού

συμβουλίου της εταιρείας.

Κέρδη 29 δισ. για την Alpha Πίστεως στο πρώτο τρίμηνο

Με κερδοφορία, αλλά μειωμένη σε σχέση με το 1999, έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του

2000 για την Alpha Τράπεζα Πίστεως. Τα κέρδη της Τράπεζας ήταν ύψους 29 δισ.

δρχ. ­ έναντι 58,7 δισ. στο αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Η μείωση της

κερδοφορίας ήλθε ως αποτέλεσμα των μειωμένων κερδών από αγοραπωλησίες

χρεογράφων, απόδοση που ήταν ιδιαίτερα αυξημένη κατά το πρώτο τρίμηνο του

1999.

Οι προοπτικές τής Τράπεζας για το σύνολο της χρήσης παραμένουν θετικές λόγω

της αναμενόμενης αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, που ευνοεί σημαντικά τα κέρδη

των τραπεζών.

Κάλυψη κατά 80,4% για την INTERINVEST

Το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στη χρηματιστηριακή αγορά είχε αποτέλεσμα η

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Interinvest να καλυφθεί σε ποσοστό 80,4%.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας, συγκεντρώθηκαν

κεφάλαια ύψους 13,1 δισ. δρχ., ενώ η ζήτηση ήταν για κεφάλαια ύψους 16,3 δισ.

δραχμών.

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, Κύκλος ΑΧΕ και Νηρέας, κάλυψαν μεγαλύτερο

ποσοστό από εκείνο που τους αναλογούσε και ελέγχουν πλέον το 20% και το 14%

του μετοχικού κεφαλαίου, αντίστοιχα, μετά την αύξηση. Το σύνολο των ιδίων

κεφαλαίων της εταιρείας μετά την αύξηση θα ανέρχεται πλέον σε 17,9

δισεκατομμύρια δραχμές. Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας στο πρώτο

τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης κινήθηκαν αυξητικά. Τα κέρδη της ανήλθαν στο ποσό

των 570 εκατομμυρίων δραχμών, έναντι 440 εκατομμυρίων που ήταν στη χρήση του

πρώτου τριμήνου του 1999.

Αύξηση μεγεθών της Εθνικής Ασφαλιστικής

Αύξηση παρουσίασε η παραγωγή πρωτασφαλίστρων της Εθνικής Ασφαλιστικής το 1999.

Συγκεκριμένα ανήλθαν σε 155 δισ. έναντι 124 δισ. δραχμών το 1998, σημειώνοντας

αύξηση κατά 25,1%. Τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 135,2 δισ. δραχμές.

Τα αποθέματα της εταιρείας έφθασαν τα 361,8 δισ. δραχμές έναντι 252,6 δισ. το

1998, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,23%. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 12,8

δισ. έναντι 6,3 δισ. δραχμών το 1998, σημειώνοντας αύξηση 103,6%. Η αξία της

μετοχής της εταιρείας στις 31/12/99, σε σύγκριση με την αντίστοιχη αξία της

στις 31/12/98 παρουσίασε πραγματική αύξηση, μετά τις μεταβολές του κεφαλαίου,

κατά 281,24%.

Ολοκληρώνεται η συγχώνευση για την Εμπορικός Δεσμός

Έγκριση για τη σύναψη συμβάσεως που αφορά την απορρόφηση των εταιρειών

Αστέρας, Κρόνος και Δήμητρα από τον Εμπορικό Δεσμό έδωσε η έκτακτη γενική

συνέλευση των μετόχων της τελευταίας. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ο

Εμπορικός Δεσμός θα ελέγχει το 100% των συγκεκριμένων εταιρειών, οι οποίες θα

κατέχουν το 49,7% της εισηγμένης εταιρείας. Σημειώνεται ότι η συνέλευση της

16ης Μαρτίου είχε εγκρίνει την τριπλή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της

εταιρείας κατά 14,6 δισ. δρχ. με την καταβολή μετρητών, την εισφορά σε είδος

και την απορρόφηση των εταιρειών Αστέρας, Εμπορική, Κρόνος και Δήμητρα στο

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Το μεγαλύτερο μέρος των νέων κεφαλαίων που θα

προέλθουν από την αύξηση με την καταβολή μετρητών ­ ήτοι 3,2 δισ. δρχ. ­ θα

διατεθεί κυρίως για το επενδυτικό πρόγραμμα της αρτοβιομηχανίας Δήμητρα.

Νέο ολοκληρωμένο σύστημα για τον Όμιλο Πειραιώς

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μετάβαση του πληροφοριακού συστήματος της Τράπεζας

Πειραιώς στο νέο ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο θα χρησιμοποιείται από την

ενιαία τράπεζα, που θα προέλθει από τη συγχώνευση των τριών τραπεζών του

Ομίλου. Η εγκατάσταση του συστήματος αυτού, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του

νέου επικοινωνιακού δικτύου της τράπεζας, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά

την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της και αποτελεί ακόμη ένα

σημαντικό βήμα προς τη λειτουργική συγχώνευση των τραπεζών. Εκτός από την

αποτελεσματικότερη εσωτερική επικοινωνία, το νέο σύστημα επιτρέπει ταχύτερη

και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μέσω πολλαπλών δικτύων, ενώ

διευκολύνει στην παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Με τη χρήση των νέων

συστημάτων οι πελάτες της Πειραιώς έχουν πλέον στη διάθεσή τους όλες τις

υπηρεσίες της Winbank, της πρώτης στην Ελλάδα ολοκληρωμένης υπηρεσίας

ηλεκτρονικής τραπεζικής που προσφέρεται από τον Όμιλο. Οι πελάτες, δηλαδή, της

Τράπεζας Πειραιώς μπορούν να εξυπηρετούνται για τις τραπεζικές και

χρηματιστηριακές συναλλαγές τους όχι μόνο στα καταστήματα, αλλά και μέσω

Internet ή τηλεφώνου, σταθερού ή κινητού. Σημειώνεται ότι όλο το έργο του νέου

πληροφοριακού συστήματος υλοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της τράπεζας και

ολοκληρώθηκε χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση σε σχέση με τον προγραμματισμό.

Το επόμενο και τελικό βήμα λειτουργικής συγχώνευσης θα γίνει τον Ιούνιο, οπότε

η Xiosbank, που διαθέτει απόλυτα συμβατό σύστημα, και η Μακεδονίας-Θράκης θα

ενσωματωθούν στο ήδη διαθέσιμο νέο σύστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Δεδομένου

ότι και όλες οι απαραίτητες νομικές ενέργειες εξελίσσονται χωρίς προβλήματα, ο

Όμιλος Πειραιώς προβλέπεται να πετύχει τον στόχο της πλήρους νομικής και

λειτουργικής συγχώνευσης στις 30/6/2000.

Αναβολή λόγω έλλειψης απαρτίας

Η έλλειψη απαρτίας είναι ο λόγος για τον οποίο αναβλήθηκε τελικά η χθεσινή

έκτακτη γενική συνέλευση της Μηχανικής. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 12

Ιουνίου, την ίδια ημέρα με την ετήσια τακτική της γενική συνέλευση. Τον

περασμένο Δεκέμβριο οι μέτοχοι της εταιρείας είχαν αποφασίσει την αύξηση του

μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της

παρέλευσης των πέντε μηνών που θέτει το Χρηματιστήριο για την ολοκλήρωση των

σχετικών διαδικασιών.