ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.

Χρηματιστήριο Αθηνών  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 17/02/2017 13:39 |

ΕΝΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

 

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (η Εκδότρια) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 16/02/2017 Συνεδρίαση του, ενέκρινε την απόκτηση από την εταιρεία ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΑΕΠΕΥ της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητας τους. Ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Δευτέρα 20η Φεβρουαρίου 2017.

 

Η Εκδότρια έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την εταιρεία ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΑΕΠΕΥ με τους εξής βασικούς όρους:

 

Η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρείας ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. Για την υπηρεσία αυτή η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΑΕΠΕΥ θα λαμβάνει από την Εκδότρια αμοιβή.

 

Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρεία έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

όλες οι τελευταίες ειδήσεις