Πρακτική άσκηση σε τομείς σχετικούς με το έργο του, για το έτος 2019, διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο με μισθό 1.120 ευρώ τον μήνα.
Δεκτοί για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης γίνονται οι υποψήφιοι/υποψήφιες οι οποίοι:
- Είναι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εκτός εάν η αρμόδια για τους διορισμούς Αρχή επιτρέψει παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό.
- Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου που τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην κατηγορία καθηκόντων AD, όπως ορίζεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ή έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε γνωστικό τομέα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για το Συνέδριο (Εσωτερικός έλεγχος / Προϋπολογισμός, Λογιστικά / Διοίκηση, Ανθρώπινοι πόροι / Μετάφραση / Επικοινωνία, Διεθνείς σχέσεις / Νομικά).
- Επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις σε έναν από τους τομείς δραστηριότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- Δεν έχουν πραγματοποιήσει ήδη πρακτική άσκηση σε ευρωπαϊκό θεσμικό ή άλλο όργανο.
- Δηλώνουν ότι κατέχουν άριστα μία επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και γνωρίζουν ικανοποιητικά τουλάχιστον άλλη μία.

Οι επιλεγόμενοι υποψήφιοι / επιλεγόμενες υποψήφιες υποχρεούνται να προσκομίζουν πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου, όπως αυτό εκδίδεται από τις Αρχές της χώρας τους προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε θέσεις Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και ιατρικό πιστοποιητικό στο οποίο να βεβαιώνεται ότι αυτοί/αυτές πληρούν τους όρους υγείας που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Θα ληφθούν υπόψη μόνον αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του Διαδικτύου. Δεν γίνονται δεκτές αυθόρμητες αιτήσεις ή βιογραφικά σημειώματα που αποστέλλονται ταχυδρομικά, με τηλεομοιοτυπία ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του ΕΕΣ θα έρθει σε επαφή μόνο με τους επιτυχόντες υποψηφίους.
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται στους πέντε μήνες και θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται είτε στα αγγλικά είτε στα γαλλικά και συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/traineeshipcomplet.aspx  
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί στις 31 Ιανουαρίου, ενώ οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση τον Μάιο.