Στην υπογραφή νέας δανειακής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προχώρησε η Eurobank. Η συμφωνία, ύψους 100 εκατ. ευρώ, αφορά τη χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ελλάδα. Μέσω αυτής της πιστωτικής γραμμής θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη γεωργία, στον τουρισμό, στη μεταποίηση, στις υπηρεσίες και σε άλλους τομείς, θα χρηματοδοτούνται με επενδυτικά δάνεια ή και δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης. Επίσης, σε νέα συμφωνία προχώρησαν ΕΤΕπ – Eurobank και Eurobank Leasing ύψους 50 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης που επιθυμούν να μισθώσουν εξοπλισμό και εγκαταστάσεις μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης.