Την Εκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 με τίτλο «Προωθώντας τις βιώσιμες πρακτικές σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας μας» δημοσίευσε η εταιρεία Μυτιληναίος. Η έκθεση αποτελεί τη 10η συνεχόμενη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων της Μυτιληναίος και καταρτίστηκε σύμφωνα με τα νέα πρότυπα GRI. Επικεντρώνεται στην ευθυγράμμιση της στρατηγικής και κατ" επέκταση των εργασιακών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρακτικών της εταιρείας με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030), παρουσιάζοντας τα αντίστοιχα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και πρωτοβουλίες.