Ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 53 άτομα τα οποία θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών. Οι προσληφθέντες αναμένεται να εργαστούν για δύο μήνες.
Ειδικότερα, οι ειδικότητες εποχικού προσωπικού οι οποίες προκηρύσσονται από τον Δήμο Ρόδου είναι:
1 δασοπόνος ΤΕ
15 οδηγοί ΔΕ
3 χειριστές μηχανημάτων έργων ΔΕ
34 εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και παράλληλα να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Για κάθε ειδικότητα, απαιτούνται και ανάλογα προσόντα. Μόνο για τη θέση των εργατών γενικών καθηκόντων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, ωστόσο τυχόν σχετική εμπειρία θα συνεκτιμηθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με τη θέση που διεκδικούν – τίτλους σπουδών, άδειες χειρισμού μηχανημάτων, άδειες οδήγησης – στα γραφεία του δήμου, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στη διεύθυνση Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος (τηλ. 22410-46244). Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 25 Απριλίου.