Εξήντα πέντε άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών πρόκειται να προσλάβει το Μουσείο Ακρόπολης. Πρόκειται για προσωπικό ασφαλείας ΔΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών.
Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση αυτοπροσώπως – οι αιτήσεις κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.30 μέχρι τις 13.30 – είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, ΤΚ 117 42 Αθήνα, υπόψη Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. 210-9000.900, εσωτ. 418 και 419).

ΔΕΥΑ Βόλου
Εποχικό προσωπικό
Στην πρόσληψη με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας 50 ατόμων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ προχωρά η ΔΕΥΑ Βόλου. Μεταξύ των ειδικοτήτων είναι μηχανολόγοι μηχανικοί, βιολόγοι και διοικητικοί. Αιτήσεις υποβάλλονται στη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου, Κωνσταντά 141, ΤΚ 38221, Βόλος (τηλ. 24210-75126 – 129).