Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη αποτελεί κοινή πρόκληση για τις κυβερνήσεις και τις τοπικές Αρχές σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η αστική κινητικότητα διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων για οικονομική ανταγωνιστικότητα, κοινωνική συνοχή και βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι, λοιπόν, καθήκον μας να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πολιτών για βιώσιμες πόλεις, στις οποίες ο καθένας έχει το δικαίωμα στη μετακίνηση, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες και μέτρα σε σχέση με την αστική κινητικότητα, μέσω των οποίων στοχεύουμε σε πιο ανθρώπινες και περιβαλλοντικά βιώσιμες πόλεις. Ειδικότερα, ως προς τις τεχνολογίες οχημάτων και καυσίμων, υιοθετούμε πολιτικές και δράσεις στην κατεύθυνση του περιορισμού των εκπομπών ρύπων και της όχλησης από τις μεταφορές.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση και την κίνηση με φυσικό αέριο ή υγραέριο, είναι γνωστό ότι τα εγκεκριμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες οχήματα μπορούν να ταξινομηθούν στη χώρα μας, όπως ένα βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο όχημα. Παράλληλα, ως προς τις υποδομές, για το υγραέριο και το φυσικό αέριο έχουν ήδη θεσπιστεί οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων για την υλοποίηση των μετατροπών, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα πρατήρια ανεφοδιασμού των οχημάτων. Για τα ηλεκτρικά οχήματα και την ανάπτυξή τους βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των διαδικασιών. Στη χώρα μας λειτουργεί πλήθος πρατηρίων υγραερίου, πρόσφατα απλοποιήθηκε και εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων φυσικού αερίου και σχεδιάζεται άμεσα η επέκταση των ήδη υπαρχόντων, έτσι ώστε να καλυφθεί μεγάλο μέρος της χώρας.  
Επιπλέον, καταργήθηκε το τέλος για τη μετατροπή της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος από ένα καύσιμο σε δύο, με γνώμονα πάντα την όσο το δυνατό μικρότερη οικονομική επιβάρυνση του πολίτη. Μειώθηκε το κόστος μετατροπής βενζινοκίνητου οχήματος σε αεριοκίνητο με φυσικό αέριο, με απλοποίηση της διαδικασίας, τροποποιώντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Μέσω του προς κατάθεση νομοσχεδίου του υπουργείου, εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία ως προς τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων και εντάσσεται και το υγραέριο στα μη συμβατικά, εναλλακτικά καύσιμα, σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό πλαίσιο. Προβλέπεται ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή οχημάτων μεταφοράς υγραερίου ή φυσικού αερίου ή άλλου εναλλακτικού καυσίμου, όπου τα τελευταία θα εξυπηρετούν τις εγκαταστάσεις διανομής των παραπάνω καυσίμων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.
Στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υιοθετήθηκε μια σημαντική Οδηγία για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την αναγνώριση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι τα θέματα αστικής κινητικότητας, όπως είναι οι τεχνολογίες οχημάτων και καυσίμων, δεν αφορούν ξεχωριστά κάθε κράτος-μέλος, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο Κοινότητας. Κοινός τόπος είναι μια ανταγωνιστική και ενεργειακά αποδοτική αστική κινητικότητα, χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς χρηματοδότησης, που είναι διαθέσιμοι σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στόχος μας είναι στο μέλλον να έχουμε:
Πόλεις ελεύθερης ροής
Πιο «πράσινες» πόλεις
«Εξυπνες», προσβάσιμες και ασφαλείς αστικές συγκοινωνίες, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αστική Κινητικότητα. Ολα τα παραπάνω αποτελούν βασική μας προτεραιότητα, με στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας παιδείας στις αστικές μεταφορές. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε τη συντονισμένη προσπάθεια και τη συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τη διαμόρφωση ενός συστήματος μεταφορών το οποίο θα ενισχύει την ποιότητα ζωής στην πόλη, αναδεικνύοντας παράλληλα και την περιβαλλοντική της διάσταση.
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων