Σημαντική αύξηση κερδών για το 2013 εμφάνισε η «ΑΤΕ Ασφαλιστική», βελτιώνοντας σταθερά τα αποτελέσματά της. Συγκεκριμένα κατά το περασμένο έτος τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 39,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών μετά από φόρους 26,5 εκατ. ευρώ το 2012.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας (μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) για το 2013, διαμορφώθηκε στο ύψος των 167,5 εκατ. ευρώ, έναντι 171,6 εκ ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μειωμένη οριακά κατά 2,3 % ενώ για την ίδια περίοδο η μείωση των ασφαλίστρων της αγοράς εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 10% περίπου.

Από τα συνολικά ασφάλιστρα της εταιρίας, ποσό 37,2 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 22%, αντιστοιχεί στις ασφαλίσεις ζωής και 130,3 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 78%, αντιστοιχεί στις ασφαλίσεις κατά ζημιών.

Στον λεγόμενο Κλάδο Ζωής παρουσιάζεται μείωση των ασφαλίστρων κατά 5% περίπου ενώ στους Γενικούς Κλάδους η μείωση περιορίζεται στο 2%.

Το σύνολο των αποζημιώσεων ανήλθε για την αναφερόμενη περίοδο στο ύψος των 95,4 εκ. ευρώ έναντι 100 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένο κατά 4,8 %.

Με τη συνεχιζόμενη ισχυρή κερδοφορία της, η εταιρεία ενισχύει σημαντικά τα κεφάλαιά της τα οποία την 31.12.2013 ανέρχονται πλέον σε 69,3 εκατ. ευρώ, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 172 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2013 και είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 27ης Σεπτεμβρίου 2012.

Τα αποτελέσματα αυτά που σημειώνονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα και τη συνέπεια της ΑΤΕ Ασφαλιστικής η οποία συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην ασφαλιστική αγορά.