Τριάντα ημέρες πριν από τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών- δηλαδή στις 7 Οκτωβρίου- «παγώνουν» οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού και εργαζομένων με συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Με την έναρξη μάλιστα της προεκλογικής περιόδου (7/9/2010) ανεστάλησαν οι διαδικασίες διορισμού, πρόσληψης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, με εξαίρεση τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

Οι περιορισμοί αυτοί θα ισχύουν έως και την εγκατάσταση των νέων αυτοδιοικητικών οργάνων, ενώ από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου ζητείται από τις υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού να μην προωθούνται αιτήματα που αφορούν την έγκριση πρόσληψης προσωπικού πάσης φύσεως αλλά και αιτήματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γ. Ντόλιος αναφέρονται όλες οι υπηρεσίες των δήμων και των νομαρχιών όπου ετέθησαν σε ισχύ οι απαγορεύσεις, ενώ καταγράφονται αναλυτικά ποιες διαδικασίες δεν εμπίπτουν στον σχετικό περιορισμό.

Συγκεκριμένα, τριάντα ημέρες πριν από τις εκλογές έως και την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων δεν μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σχέση μίσθωσης έργου οι ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

Από τις 7 Σεπτεμβρίου ανεστάλησαν οι διαδικασίες διορισμού, πρόσληψης και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή σε Δήμους, Κοινότητες, Δημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Συνδέσμους των Δήμων, Κοινοτήτων και Δήμων και Κοινοτήτων.

Επίσης, για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται των εκλογών αναστέλλονται οι διαδικασίες διορισμού, πρόσληψης και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στις Νομαρχιακές Αυτοδιοίκησης, τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα, την Υπερνομαρχία και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών.

Επιπλέον, στην απαγόρευση υπάγονται οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, οι ΤΕΔΚ, η ΚΕΔΚΕ και η ΕΝΑΕ.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν ισχύει η απαγόρευση
Κανονικά θα διενεργούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου οι εξής διαδικασίες: Ο διορισμός των αποφοίτων τωνΣχολών Δημοτικής Αστυνομίας(άρθρο 17 του ν. 3870/2010). Ο διορισμός των αποφοίτων τηςΕθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησηςκαι τηςΕθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι ο διορισμός τους προβλέπεται απευθείας από διάταξη νόμου με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία αποφοίτησής τους.

Η μεταφορά των εργαζομένων στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.,Ολυμπιακή Αεροπορία- Υπηρεσίες Α.Ε.καιΟλυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε., καθόσον η μεταφορά αυτών διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994.

Οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

Ηδιαδικασία τακτοποίησης του προσωπικούσε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ.

164/2004και η σύσταση των αντίστοιχων θέσεων με απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για πρωτογενή πρόσληψη, δηλαδή για σύσταση νέων θέσεων με πρωτοβουλία του οικείου οργάνου, αλλά για υποχρέωση συμμόρφωσης προς την κρίση του ΑΣΕΠ, έπειτα από προηγούμενη τήρηση των ανωτέρω διατάξεων του π.δ. 164/2004, σε συνδυασμό με την αυτοτελώς προβλεπόμενη διαδικασία, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 3320/2005.

Ηδιαδικασία μεταφοράς προσωπικού με τις διατάξεις του άρθρου 269 ΚΔΚ (ν. 3463/2006)όπως ισχύει, καθόσον δεν πρόκειται για πρωτογενή διορισμό, αλλά για μεταφορά προσωπικού σε εκτέλεση διατάξεων νόμου, με καταληκτική προθεσμία εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης την 31/12/2010.

Οι προσλήψεις που είναι ενταγμένες στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων πουχρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση, των οποίων η έναρξη υλοποίησης τοποθετείται σε χρόνο προγενέστερο του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις.

Οι διοικητικές πράξεις που αφορούν αυτοδίκαιη απόλυση και αποδοχή αίτησης παραίτησης, καθόσον η παραίτηση αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου.

Η ορκωμοσία, η ανάληψη υπηρεσίας, η τοποθέτηση ή ανακοίνωση μετάταξης και λοιπές παρεπόμενες ενέργειες σε εκτέλεση διοικητικών πράξεων που έχουν ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ μέχρι και 6/9/2010.

Η ανακοίνωση αποσπάσεων υπαλλήλων εφόσον η σχετική ΚΥΑ έχει κοινοποιηθεί στον οικείο φορέα μέχρι και 6/9/2010.

Οι μετατάξεις που διενεργούνται σύμφωναμε τις διατάξεις των άρθρων 254 έως και 258 του ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από