Τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που υποβάλλουν καθημερινά χιλιάδες

εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τα εργασιακά τους δικαιώματα

(άδειες, υπερωρίες, υπερεργασία, ασθένεια, επιδόματα ανεργίας κ.ά.) τόσο στις

υπηρεσίες του υπουργείου Απασχόλησης όσο και στα εργατικά συνδικάτα

καταγράφουν «TA NEA» με τη βοήθεια του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων –

Ανέργων της ΓΣΕΕ (www.kepea.gr).

Στα Κέντρα Πληροφόρησης Εργαζομένων της ΓΣΕΕ και στα Γραφεία Ενημέρωσης

Ανέργων και Επιχειρήσεων του υπουργείου Απασχόλησης αναζητούν πληροφορίες οι

ενδιαφερόμενοι σχετικά με τα εργασιακά τους δικαιώματα και τις παροχές

Χιλιάδες εργαζόμενοι ζητούν πληροφορίες κυρίως από το ΚΕΠΕΑ-ΓΣΕΕ (Βούλγαρη 1

και Πειραιώς 24, Αθήνα, τηλ. 210-5288.000) σχετικά με τα εργασιακά τους

δικαιώματα και τις παροχές ανησυχώντας λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί.

Κάποια σημαντικά ζητήματα για τα οποία ζητούν διευκρινίσεις ακολουθούν:

Οι άδειες μητρότητας

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για άδεια μητρότητας και θηλασμού;

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 17

εβδομάδων. Οι 8 εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή

ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 9 μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο

τοκετός πραγματοποιηθεί νωρίτερα από την πιθανή ημερομηνία, το υπόλοιπο της

αδείας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να συμπληρωθούν οι 17 εβδομάδες.

Επιδόματα ανεργίας

Ποιοι δικαιούνται επίδομα από το Ταμείο Ανεργίας;

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά: Για να δικαιούται ο εργαζόμενος να επιδοτηθεί

από το Ταμείο Ανεργίας πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας κατ’

έτος στα δύο προηγούμενα χρόνια πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως

14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται

τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου. Επίσης επίδομα ανεργίας παίρνει και ο

ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας στα τελευταία δύο

χρόνια πριν από την απόλυσή του (χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του

τελευταίου διμήνου) από τις οποίες 80 ημέρες το λιγότερο σε κάθε χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά: Να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας

το τελευταίο 14μηνο πριν από την απόλυσή του χωρίς να υπολογίζονται τα

ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.

H υπερεργασία

Τι είναι υπερεργασία και πώς αμείβεται;

H πραγματοποίηση της υπερεργασίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη

και εφόσον ζητηθεί από τον τελευταίο, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την

παρέχει.

Οι παραπάνω ώρες που αναφέραμε αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο

προσαυξημένο κατά 25%

Οι υπερωρίες

Τι είναι υπερωρία και πώς αμείβεται;

Σύμφωνα με τον N. 3385/2005 η απασχόληση πέραν των 45 ωρών την εβδομάδα για

τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο ή των 48 ωρών την εβδομάδα για τις

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εξαήμερο, θεωρείται υπερωριακή απασχόληση και

διέπεται απ’ όλες τις νόμιμες συνέπειες. διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης.

Ως εκ τούτου λοιπόν απαιτείται για πέραν από τις 45 ώρες επί πενθημέρου και 48

επί εξαημέρου απασχόλησης έγκριση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας ή έγκριση

με απόφαση υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του ΑΣΕ στην περίπτωση που

εξαντλήθηκε το ανώτατο όριο που χορηγεί η Επιθεώρηση Εργασίας. Εύλογο είναι

ότι η καθιέρωση της υπερωριακής απασχόλησης για εργασία πέραν των 45 επί

πενθημέρου και των 48 επί εξαημέρου βρίσκεται πάντα εντός των πλαισίων που

καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για το νόμιμο ημερήσιο ωράριο

εργασίας.

Συγκεκριμένα, κάθε εργαζόμενος δικαιούται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και

μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο

προσαυξημένο κατά 50%.

Για πέραν των 120 ωρών ετησίως νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης παρέχεται

αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά 75%. H παραπάνω

αμοιβή (75%) καταβάλλεται και για τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση που

πραγματοποιείται πέραν των ορίων υπερωριακής εργασίας, που καθορίζονται με τις

εξαμηνιαίες αποφάσεις του υπουργού Απασχόλησης

Ημερομίσθια ασθενούντων

Πώς πληρώνεται η ασθένεια;

ΣΥΜΦΩΝΑ με τις διατάξεις του A.N. 178/1967, σε περίπτωση απουσίας για

1-3 ημέρες από την εργασία συνεπεία ασθένειας, για τις οποίες δεν καταβάλλεται

επίδομα από το IKA, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει μόνο το μισό του

ημερομισθίου ή του ανάλογου ημερήσιου μισθού. Αντίθετα, αν η ασθένεια

διαρκέσει πάνω από 3 ημέρες, π.χ. 12 ημέρες, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει

από το IKA επίδομα μόνο για τις 9 ημέρες της ασθένειάς του, γιατί αφαιρείται ο

3ήμερος χρόνος αναμονής. Έτσι ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει για μεν

τις 3 πρώτες ημέρες το μισό (1/2) μόνο του ημερομισθίου ή του ανάλογου

ημερήσιου μισθού, για δε τις υπόλοιπες 9 ημέρες τη διαφορά μεταξύ του

ημερομισθίου και του επιδόματος ασθένειας που καταβάλλει το IKA. Σε περίπτωση

που ο μισθωτός ασθενήσει και απέχει από την εργασία του για διάστημα μέχρι 3

ημέρες οσεσδήποτε φορές μέσα στο έτος δεν δικαιούται να λάβει επίδομα

ασθενείας από το IKA, αλλά υπολογίζεται ο χρόνος αυτός σαν χρόνος αναμονής,

για άλλη ασθένεια.