Την Ελληνική Αγορά Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ), την τέταρτη

δηλαδή αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα εγκαινιάσει πριν από το τέλος

Απριλίου η εταιρεία FHL Mermeren διαθέτοντας με δημόσια εγγραφή 468.000

μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου. Πρόκειται για

καθετοποιημένη μονάδα εκμετάλλευσης και επεξεργασίας μαρμάρου με άδεια

εκμετάλλευσης πέντε λατομείων έως το 2030 και έχει ως βασικό μέτοχο με ποσοστό

98,23% την εισηγμένη στο XAA FHL Κυριακίδης. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας

για το 2003 ανέρχονταν σε 16,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέοι επενδυτές θα

δικαιούνται μέρισμα χρήσης του 2003.