Στα 93 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Emporiki Leasing

(θυγατρική της Emporiki Bank) το 2003, σημειώνοντας αύξηση 12,6% σε σχέση με

το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά

23% σε σχέση με το 2002. H παραγωγή (εκταμιεύσεις) αυξήθηκε κατά 83,9%

φτάνοντας τα 183,9 εκατ. ευρώ έναντι 100 εκατ. ευρώ το 2002 και πλέον η

εταιρεία καταλαμβάνει ποσοστό 9,4% της εγχώριας αγοράς.

H αναπόσβεστη αξία των εκμισθωμένων παγίων της εταιρείας σημείωσε αύξηση 53,4%

και ανήλθε στα 367,7 εκατ. ευρώ. H αύξηση οφείλεται στη δραστηριοποίηση της

εταιρείας στον χώρο των ακινήτων, καθώς το περίπου 40% του χαρτοφυλακίου αφορά

συμβάσεις ακινήτων.