Ανοίγει ο δρόμος για τη χρηματοδότηση των έργων κατασκευής του Μετρό
Θεσσαλονίκης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).


Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΤΕπ σε προχθεσινή επιστολή τους προς τον υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ Κώστα Λαλιώτη, αναφέρουν ότι έχουν σχεδόν ολοκληρώσει την αξιολόγηση
του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης. Οι ίδιες αποφαίνονται θετικά για την
πληρότητα του φακέλου και αναφέρουν ότι την εισήγησή τους αυτή θα αποστείλουν
στη διοίκηση της ΕΤΕπ για την οριστική απόφαση χρηματοδότησης του έργου.


Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να συνεδριάσει η Διοικούσα Επιτροπή της ΕΤΕπ και
τον Νοέμβριο να ληφθεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της για τη
χρηματοδότηση του έργου.


Αμέσως μετά την έγκριση του δανείου της ΕΤΕπ, θα γίνει το χρηματοοικονομικό
κλείσιμο (Financial closing) του έργου, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες
κατασκευής μέσα στους πρώτους μήνες του 2002 με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης
στο τέλος του 2006.


Το Μετρό της Θεσσαλονίκης είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο (με σύμβαση
παραχώρησης) συνολικού προϋπολογισμού 220 δισ. δραχμών. Από τους πόρους του Γ'
ΚΠΣ και τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου έχει εξασφαλιστεί ποσό 59 δισ.
δραχμών. Περίπου 32 δισ. δρχ. θα είναι η συμμετοχή των ιδιωτών-μετόχων της
εταιρείας κατασκευής και εκμετάλλευσης του Μετρό Θεσσαλονίκης.


Το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης, ύψους 132 δισ. δραχμών, θα προέλθει από
δανεισμό από την ΕΤΕπ και όμιλο εμπορικών τραπεζών.


Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση παραχώρησης υπεγράφη τον Φεβρουάριο 1999 και
κυρώθηκε από τη Βουλή με νόμο τον Απρίλιο 1999.


Τον Ιούλιο του 1999 ξεκίνησαν οι πρόδρομες εργασίες (γεωλογικές και
γεωτεχνικές έρευνες και εργασίες πεδίου ­ αρχαιολογικές έρευνες), οι οποίες
ολοκληρώθηκαν, όπως προβλεπόταν από τη σύμβαση παραχώρησης, τον Φεβρουάριο
2000. Το κόστος των εργασιών αυτών ανήλθε σε 6 δισ. δρχ.


Στις αρχές του χρόνου αποφασίστηκε η δημιουργία ενός ειδικού ταμείου, στο
οποίο θα συσσωρεύονται πόροι από τα εισιτήρια. Οι συγκεκριμένοι πόροι θα
αξιοποιηθούν υποχρεωτικά για τις επεκτάσεις του Μετρό προς τους Δυτικούς και
Ανατολικούς Δήμους της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης.