Ριζικές αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση, ώστε να βγει από το τέλμα της
αδράνειας και αναποτελεσματικότητας, επιχειρεί η υπουργός Εσωτερικών κ. Βάσω
Παπανδρέου.


Ο βασικός άξονας - στόχος των αλλαγών που εξήγγειλε χθες συνοψίζεται στο
τρίπτυχο «ευέλικτο και αποτελεσματικό κράτος, πολίτες που εξυπηρετούνται (και
δεν ταλαιπωρούνται) από τις δημόσιες υπηρεσίες, λιγότεροι δημόσιοι υπάλληλοι
υψηλού επιπέδου και καλύτερα αμειβόμενοι».


Στο πλαίσιο αυτό η κ. Παπανδρέου εισάγει ένα νέο σύστημα αξιολόγησης υπηρεσιών
και υπαλλήλων συνδεδεμένο με δείκτες αποδοτικότητας, σαφώς καθορισμένους για
δέκα μεγάλους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης. Η αποδοτικότητα και η
αποτελεσματικότητα υπηρεσιών και υπαλλήλων καθίστανται πλέον «μετρήσιμα
μεγέθη», από τα οποία εξαρτώνται τόσο οι προϋπολογισμοί των δημοσίων υπηρεσιών
όσο και η αμοιβή (μέσω του επιδόματος παραγωγικότητας) και η εξέλιξη των
δημοσίων υπαλλήλων. Το σχέδιο αυτό θα εφαρμοστεί πιλοτικά το πρώτο εξάμηνο του
2001 στο υπουργείο Εσωτερικών και στους δήμους της χώρας, με στόχο να
γενικευθεί σ' όλο το Δημόσιο μέχρι το 2003. Θα υποβληθεί στο Εθνικό Συμβούλιο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης στις 14 Μαρτίου και μετά στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της υπουργού η μέτρηση της αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας των υπηρεσιών θα κρίνεται βάσει Γενικών (κοινών για όλες τις
υπηρεσίες) Δεικτών και Ειδικών (ανά υπουργείο) Δεικτών.


Οι Γενικοί Δείκτες αφορούν στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στον χρόνο
ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών, στον βαθμό ικανοποίησης των
υποβληθέντων παραπόνων, στη χρήση νέων τεχνολογιών και στο κόστος διαχείρισης.


Η αξιολόγηση των υπηρεσιών θα συνδεθεί «με τους προϋπολογισμούς, τις
επιχορηγήσεις, τις προσλήψεις προσωπικού, τις οργανωτικές αναδιαρθρώσεις
κ.λπ.» στις υπηρεσίες αυτές. Αντιστοίχως, η αποτελεσματικότητα - αποδοτικότητα
των υπαλλήλων θα μετρά σε (προτεινόμενο) ποσοστό 70% στην αξιολόγησή του, ενώ
η συμπεριφορά θα αξιολογείται αντιστοίχως με 15%. Από τη βαθμολογία που θα
συγκεντρώνει κάθε υπάλληλος θα εξαρτάται η εξέλιξή του και η χορήγηση
επιδόματος παραγωγικότητας και ηθικών αμοιβών.


Η αξιολόγηση θα είναι τριπλή: από την ίδια δημόσια υπηρεσία, τους ειδικούς
αξιολογητές και τους πολίτες - χρήστες. Κάθε χρόνο το υπουργείο Εσωτερικών θα
συντάσσει έκθεση, που θα υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της
Βουλής, με βάση τις εκθέσεις - πορίσματα που θα του αποστέλλουν οι Μονάδες
Βελτίωσης της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας, οι οποίες θα συσταθούν
σε κάθε υπουργείο.


«Στόχος μας είναι μια ευέλικτη διοίκηση με μικρότερο κόστος ως ποσοστό επί του
ΑΕΠ και στο πλαίσιο αυτό κάθε φορέας οφείλει να προσδιορίσει ­ και να μειώσει
­ το κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών του, συνδέοντας την κατανομή των πόρων
με την επίτευξη αποτελεσμάτων», είπε χθες η υπουργός Εσωτερικών.


«Στην ίδια λογική ­ πρόσθεσε ­ η σταδιακή μείωση του αριθμού των υπαλλήλων
μέσω της ανάθεσης δραστηριοτήτων (π.χ. φύλαξη, καθαριότητα, μηχανοργάνωση) σε
ιδιώτες θα απελευθερώσει πόρους για επιβράβευση αποτελεσμάτων και καλύτερες αμοιβές».


Κατάλογος ενδεικτικών δεικτών μέτρησης της αποδοτικότηταςΑ. Οικονομικοί Δείκτες


* Ίδιοι Πόροι / Συνολικά Έσοδα


* Κόστος Απασχόλησης / Συνολικές Δαπάνες


* Κόστος Ανταποδοτικών Υπηρεσιών / Ανταποδοτικά Έσοδα (ανά υπηρεσία)


* Κόστος Ανταποδοτικών Υπηρεσιών / Νοικοκυριό (ανά υπηρεσία)


* Εισπραχθέντα / Βεβαιωθέντα Έσοδα


* Ετήσιες Δαπάνες για Επενδύσεις / Συνολικά Έσοδα


* Ετήσιο Τοκοχρεολύσιο / Σύνολο Εσόδων


Β. Καθαριότητα


* Κόστος ανά τόνο απορριμμάτων που συλλέχθηκαν


* Κόστος αποκομιδής ανά νοικοκυριό


* Κόστος ανά χιλιόμετρο οδικού δικτύου


* Αριθμός παραπόνων ανά 1.000 κατοίκους


* Ικανοποίηση χρηστών για την υπηρεσία


* Τόνοι ανά εργάτη αποκομιδής


Γ. Ύδρευση


* Συνολικό κόστος υπηρεσίας ανά σύνδεση


* Κόστος κατεργασίας ανά μεγαλίτρο


* Αριθμός κλήσεων λόγω βλαβών δικτύου


* Αριθμός παραπόνων για την ποιότητα του νερού και την παρεχόμενη υπηρεσία


* Μέσος χρόνος ανταπόκρισης στις αιτήσεις επισκευών


Δ. Επεξεργασία Λυμάτων


* Κόστος ανά 1.000 τόνους


* Συνολικό κόστος ανά νοικοκυριό


Ε. Αποχέτευση


* Κόστος κατεργασίας ανά μεγαλίτρο


* Λειτουργικό κόστος αποχέτευσης ανά σύνδεση


* Κόστος συντήρησης σωλήνων αποχέτευσης ανά 100 χιλιόμετρα


* Συμμόρφωση με πρότυπα κατασκευής δικτύων αποχέτευσης


Στ. Συντήρηση Οδών και Πεζοδρόμων


* Μέσο κόστος ανά χιλιόμετρο συντήρησης πεζοδρόμων


* Αριθμός παραπόνων για την κατάσταση των δρόμων και πεζοδρόμων


* Μέσο κόστος ανά χιλ. συντήρησης οδών


* % πεζοδρόμων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με ειδικές ανάγκες


* Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αναφορά χαλασμένου οδοστρώματος


Ζ. Κοινωνικές Υπηρεσίες


* Αριθμός ατόμων άνω των 70 ετών που βοηθούνται


* Αριθμός και μέσο κόστος ανά ώρα για υπηρεσίες «Βοήθεια στο σπίτι»


* Αριθμός παιδιών που εξυπηρετούνται από βρεφονηπιακούς / παιδικούς σταθμούς
έναντι αυτών που δικαιούνται


Η. Βιβλιοθήκες


* Αριθμός επισκεπτών ανά πληθυσμό


* Ικανοποιημένοι επισκέπτες / σύνολο επισκεπτών


* Αριθμός τόμων


Θ. Διοικητικές Υπηρεσίες


* Μέσος χρόνος ανταπόκρισης της υπηρεσίας σε αιτήματα των δη* μοτών
(Ληξιαρχείο κ.λπ.)


* Αριθμός παραπόνων πολιτών


* Αριθμός λαθών των απαντήσεων


* Κόστος διοικητικών υπηρεσιών / συνολικό κόστος


Ι. Διοίκηση Προσωπικού


* Τακτικό προσωπικό / οργανικές θέσεις


* Σύνολο προσωπικού / πληθυσμό


* Μέσος ημερήσιος αριθμός απόντων κατά τη διάρκεια ενός μήνα


* Μέσος χρόνος που απαιτείται για την κάλυψη κενής θέσης


* Ώρες επιμόρφωσης προσωπικού


* Διάρθρωση του προσωπικού ανά επίπεδο εκπαίδευσης


* Μέση επιφάνεια χώρου γραφείων ανά υπάλληλο γραφείου


ΙΑ. Μηχανογράφηση - Εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών


* Αριθμός Η/Υ / Σύνολο διοικητικών και τεχνικών υπαλλήλων


* Αριθμός χρηστών / προσωπικό


* Δαπάνη μηχανογράφησης / Δαπάνη ΟΤΑ


* Μηχανογραφημένες εργασίες / Σύνολο εργασιών που μπορούν να μηχανογραφηθούν


Φορολογικό σύστημα


Δημοκρατικό φορολογικό σύστημα


1. Σχέση άμεσων - έμμεσων φόρων.


2. Φοροαπαλλαγές. Μειώσεις φόρων.


3. Συνολικός τζίρος εταιρειών που ελέγχονται.


4. Σχέση προϋπολογισθέντων - απολογισθέντων.


Κόστος διαχείρισης


1. Κόστος διαχείρισης ανά φόρο και φορολογούμενο.


2. Κόστος για κάθε δραχμή που συλλέγεται.


3. Σχέση εισπραχθέντων - βεβαιωθέντων.


4. Εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις πέραν των τριών μηνών.


5. Συσχέτιση της αύξησης των φορολογικών εσόδων με την πυκνότητα των ελέγχων.


6. Αριθμός και ποσοστό συλλογής φόρων για τρίτους.


Κόστος συμμόρφωσης


1. Αριθμός παραπόνων των φορολογουμένων.


2. Μέσος χρόνος για την επεξεργασία παραπόνων.


3. Περίοδος αναμονής στις ΔΟΥ.


4. Διάρκεια διεκπεραίωσης της φορολογικής διαδικασίας.


5. Απλούστευση διαδικασιών με χρήση νέων τεχνολογιών.


6. Περιορισμός υποβαλλομένων εντύπων.


7. Μέσο κόστος που καταβάλλει ο φορολογούμενος για την εκπλήρωση των
φορολογικών του υποχρεώσεων.


Φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, φοροκλοπή


1. Φορολογικές επιθεωρήσεις που εστιάζονται στην αποκάλυψη της παραοικονομίας.


2. Ποσοστό συλλογής διαφυγόντων φόρων.


3. Συχνότητα και έκταση των φορολογικών ελέγχων.


4. Συχνότητα λαθών που εντοπίζεται στους ελέγχους.


5. Επίπεδο φορολογικής απάτης.


Σχέσεις με τον πολίτη


1. Ερωτηματολόγια για την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.


2. Προγράμματα εσωτερικών ποιοτικών ελέγχων.


3. Συστάσεις-συμβουλές για νέες επιχειρήσεις.


4. Προσπελασιμότητα των υπηρεσιών για ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού.


Προσωπικό


1. Υποθέσεις κατά τμήμα και εργαζόμενο.


2. Αριθμός πραγματοποιηθέντων ελέγχων κατά τμήμα και εργαζόμενο.


3. Ποσοστό πραγματοποιηθέντων - ολοκληρωμένων ελέγχων.


4. Ποσοστό απόρριψης φύλλων ελέγχου από το διοικητικό δικαστήριο.


5. Συνολικές ρυθμίσεις.


Απασχόληση - Κοινωνική πολιτική


1. Δείκτης ανεργίας (άνδρες, γυναίκες, νέοι, μακροχρόνια άνεργοι)


2. Δείκτης απασχόλησης (άνδρες, γυναίκες)


3. Δείκτες ανάπτυξης (ΑΕΠ, παραγωγικότητα)


4. Αριθμός νέων θέσεων εργασίας (κατά ομάδα)


5. Αριθμός ανέργων που βρήκαν εργασία (κατά ομάδα ανέργων)


6. Αριθμός ανέργων ηλικίας κάτω των 25 ετών στους οποίους έχει προσφερθεί
δυνατότητα συμμετοχής σε ενεργό πολιτική απασχόλησης πριν (μετά) τη συμπλήρωση
έξι μηνών ανεργίας (πρόληψη - καταστολή)


7. Αριθμός ανέργων ηλικίας άνω των 25 ετών στους οποίους έχει προσφερθεί
δυνατότητα συμμετοχής σε ενεργό πολιτική απασχόλησης πριν (μετά) τη συμπλήρωση
12 μηνών ανεργίας


8. Συμμετοχή των γυναικών σε ενεργούς πολιτικές απασχόλησης (σε αντιστοιχία με
το 6 και 7)


9. Συμμετοχή των ΑΜΕΑ σε ενεργούς πολιτικές απασχόλησης (σε αντιστοιχία με το
6 και 7)


10. Δαπάνες για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης / ωφελούμενα άτομα


11. Δαπάνες για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ως ποσοστό του ΑΕΠ


12. Αριθμός τοποθετήσεων ανέργων σε θέσεις από τα Γραφεία Εργασίας (κατά ομάδα
ανέργων)


13. Αριθμός επιχειρήσεων που υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης για τους
εργαζομένους τους


14. Αριθμός εργαζομένων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης


15. Αριθμός ανέργων που διεκδικούν επίδομα ανεργίας


16. Αριθμός ανθρωποημερών απεργίας (ανά 1.000 εργαζομένους)


17. Αριθμός εργαζομένων για τη φροντίδα των ηλικιωμένων


18. Αριθμός αυτών που βρίσκονται κάτω από το «όριο φτώχειας»


19. Αριθμός εργασιακών ατυχημάτων


20. Αριθμός απασχολουμένων με ευέλικτες / εναλλακτικές μορφές εργασίας


Περιβαλλοντική πολιτική


1. Αέρας


1. Ετήσιες εκπομπές CO2, SOX, ΝΟ ανά m³ και κατά κεφαλήν.


2. Ετήσιες εκπομπές VOC, CFC ανά m³ και κατά κεφαλήν.


3. Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλήν.


4. Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά κεφαλήν.


5. * Αριθμός ημερών με επίπεδα αέριας ρύπανσης μεγαλύτερα των επιτρεπόμενων
κατ' έτος.


2. Νερό


1. Κατανάλωση ύδατος κατά κεφαλήν.


2. Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς καθαρισμούς.


3. Συγκέντρωση DO, BOD, Ν, Ρ και αμμωνίας σε υδάτινους αποδέκτες.


4. Συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στο νερό (πόσιμο και αποδεκτών).


5. * Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση σε σχέση με το
σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν ακτών.


6. Ποσοστό πληθυσμού στο οποίο διατίθεται κατάλληλο πόσιμο νερό.


3. Στερεά απόβλητα


1. Ποσότητα οικιακών απορριμμάτων κατά κεφαλήν.


2. Κόστος διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ανά τόνο.


3. Ποσοστό οικιακών απορριμμάτων που διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ.
ανακύκλωση, παραγωγή ενέργειας, λιπασματοποίηση).


4. Ποσοστό ανακυκλούμενου γυαλιού, πλαστικού, χαρτιού και αλουμινίου στο
σύνολο των αντίστοιχων αναγκών.


5. Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων με μη ελεγχόμενες συνθήκες.


4. Λοιποί τομείς


1. Αριθμός μονάδων που έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 14000 ή EMAS.


2. Ετήσια κατανάλωση λιπασμάτων ανά στρέμμα καλλιεργήσιμου εδάφους.


3. Ποσοστό ανάπτυξης δασών.


4. Ποσοστό αναδασωθέντων δασών προς το σύνολο των κατεστραμμένων από
πυρκαγιές.


5. Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με τη συνολική έκταση της χώρας.


6. Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για τη διατήρηση της άγριας ζωής.


7. Ποσοστό βιοκαλλιεργειών στο σύνολο των καλλιεργειών της χώρας.


Πολιτική Μεταφορών


1. Οδικό δίκτυο


1. Ποσοστό ανάπτυξης του οδικού δικτύου κατ' έτος (προστιθέμενα χιλιόμετρα)


2. Δαπάνες συντήρησης οδικού δικτύου ανά χλμ.


3. Αριθμός ατυχημάτων, θανάτων και τραυματισμών κατ' έτος


4. Αριθμός προστίμων τροχαίων παραβάσεων κατ' έτος


5. Αριθμός ημερών κατάληψης οδών λόγω έργων ανά χλμ.


6. Κατά κεφαλή δαπάνες για τις δημόσιες συγκοινωνίες


7. * Αριθμός διανυομένων χλμ. ανά λεωφορείο (ΚΤΕΛ και αστικά) ετησίως


8. * Έσοδα ανά εργαζόμενο στα λεωφορεία (ΚΤΕΛ και αστικά) ετησίως


2. Αεροπορική συγκοινωνία


1. Αριθμός προσγειώσεων κατ' έτος


2. * Ανθρωποώρες για τη ρύθμιση της εναέριας κυκλοφορίας ανά αεροσκάφος


3. * Μέσος χρόνος καθυστερήσεων στα αεροδρόμια


4. Αριθμός μετακινούμενων επιβατών κατ' έτος


3. Σιδηροδρομικό δίκτυο


1. Ποσοστό των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών με σιδηρόδρομο στο
σύνολο των μεταφορών της χώρας


2. Ποσοστό τρένων με καθυστέρηση άφιξης μικρότερη των 10 λεπτών


3. Αριθμός σιδηροδρομικών ατυχημάτων, θανάτων και τραυματισμών κατ' έτος


4. Αριθμός αφύλακτων διαβάσεων


5. * Αριθμός βλαβών τροχαίου υλικού ανά 10.000 διανυόμενα χλμ.


6. Αριθμός μετακινούμενων επιβατών κατ' έτος


4. Θαλάσσιες μεταφορές


1. Αριθμός πλοηγήσεων


2. Ποσοστό αριθμού διασώσεων επιβατών και σκαφών κατ' έτος


3. Ποσοστό εξιχνιασθέντων θαλασσίων ατυχημάτων κατ' έτος


4. Αριθμός εκτάκτων επιθεωρήσεων ελληνικών και ξένων πλοίων στην Ελλάδα


5. * Αριθμός μετακινουμένων επιβατών κατ' έτος


5. Τηλεπικοινωνίες


1. Αριθμός παραπόνων στους τηλεπικοινωνιακούς φορείς


2. Μέσος χρόνος επίδοσης επιστολής / δέματος ανά κατηγορία ταχυδρομικής
υπηρεσίας (απλά - express - συστημένα)


Σημ.: 1. Οι δείκτες με * έχουν προσαρμοσθεί στην ελληνική
πραγματικότητα.


2. Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει θεσπίσει κατόπιν μελέτης
και εφαρμόζει σύστημα δεικτών συμπεριφοράς.
Οι ίδιοι δείκτες με
μικροδιαφοροποιήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον ΗΣΑΠ και σε άλλες
εταιρείες δημόσιων μεταφορών (π.χ.
ΗΛΠΑΠ, ΕΘΕΛ κ.ά.).


Δημόσια ασφάλεια


1. Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος


2. Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο σύνολο των
εγκλημάτων


3. Alcotest: αριθμός, ποσοστό περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στον εισαγγελέα,
ποσοστό περιπτώσεων που ανακλήθηκαν οι άδειες οδήγησης


4. Αναλογία αστυνομικών ανά 1.000 κατοίκους


5. Χρόνος παραμονής στους δρόμους αστυνομικών αυτοκινήτων


6. Χρόνος παραμονής στους δρόμους αστυνομικών σε περιπολία


7. Αριθμός ελεγχθέντων για λόγους δημόσιας ασφάλειας αυτοκινήτων


8. Αριθμός μηνύσεων έναντι γενομένων καταγγελιών


9. Χρήση Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας


10. Εκπαίδευση


11. Εμπιστοσύνη πολιτών στην Αστυνομία (ποσοστό ικανοποιημένων κατοίκων)


12. Στόχος ταχύτητας απάντησης των κλήσεων του «100» και ποσοστό απαντήσεων
μέσα σε αυτόν τον χρόνο-στόχο


13. Στόχος ταχύτητας επέμβασης σε περιστατικά και ποσοστό επεμβάσεων μέσα σ'
αυτόν τον χρόνο-στόχο


14. Καταγεγραμμένα εγκλήματα (στο σύνολο) ανά 1.000 κατοίκους


15. Διάρρηξη κατοικιών ανά 1.000 κατοικίες


16. Ποσοστό τροχαίων ατυχημάτων με νεκρούς ή τραυματίες που προκλήθηκαν από
χρήση αλκοόλ


17. Αριθμός παραπόνων που κατατέθηκαν από ή εκ μέρους πολιτών


18. Αριθμός αστυνομικών περιπολίας ανά 1.000 κατοίκους


19. Ποσοστό ικανοποιημένων από τη δράση της Αστυνομίας πολιτών αναφορικά με
τις κλήσεις του «100», τα γκισέ πληροφοριών στα Αστυνομικά Τμήματα κ.λπ.


20. Κατά κεφαλήν (στο σύνολο του πληθυσμού) καθαρές δαπάνες για τις
αστυνομικές υπηρεσίες


21. Ποσοστό διαλεύκανσης εγκλημάτων


22. Δαπάνες ανά αστυνομικό


23. Ποσοστό εγκληματικότητας


24. Αριθμός γενομένων συλλήψεων


25. Αριθμός κυκλοφοριακών παραπτωμάτων


26. Αριθμός κλοπών αυτοκινήτων


27. Ποσότητα κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών


28. Ποσοστό νεανικής εγκληματικότητας


29. Ποσοστό επεμβάσεων έναντι κλήσεων


30. Αριθμός διενέξεων που επιλύθηκαν και ποσοστό στο σύνολο ανά τύπο
αδικήματος


31. Κατανομή πόρων σε τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά εγκλήματα,
ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία κ.λπ.)


32. Αριθμός κατοίκων που αναλογούν ανά αστυνομικό κατά Αστυνομικό Τμήμα /
περιοχή αστυνόμευσης


33. Μέση διάρκεια έρευνας και προανάκρισης ανά περίπτωση


34. Ποσοστό περιπτώσεων που παραπέμπονται στις εισαγγελικές αρχές


35. Αριθμός καταδικασθέντων αστυνομικών οργάνων για πειθαρχικά παραπτώματα


Δημόσια Υγεία


1. Αριθμός εσωτερικών ασθενών


2. Αριθμός εξωτερικών ασθενών


3. Παιδική θνησιμότητα


4. Κατανάλωση αλκοόλ κατά κεφαλήν (λίτρα)


5. Κατανάλωση καπνού κατά κεφαλήν (γραμμάρια)


6. Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλήν


7. Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλήν


8. Αριθμός γιατρών ανά 1.000 κατοίκους


9. Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1.000 κατοίκους


10. Κατάληψη κλινών για επείγουσα νοσηλεία


11. Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας


12. Αριθμός εσωτερικών ασθενών των νοσοκομείων ανά 1.000 κατοίκους


13. Αναλογία εσωτερικών ασθενών που νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα τριών
μηνών


14. Μέσος αριθμός εκτελούμενων συνταγών από φαρμακεία και άλλες υπηρεσίες
υγείας


15. Κόστος φαρμάκων ανά συνταγή


16. Ποσοστό θανάτων άνω των 65 ετών στο σύνολο των θανάτων


17. Ποσοστό προγενετικής θνησιμότητας


18. Ποσοστό γυναικών μεταξύ 25-64 ετών που υποβάλλονται σε pap-test


19. Ποσοστό παιδιών 0-5 ετών που τυγχάνουν οδοντιατρικής παρακολούθησης


20. Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος αριθμός και
ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά
ιατρεία και επείγοντα περιστατικά), συχνότητα επαναλαμβανόμενων περιπτώσεων
ανά νέο εξωτερικό ασθενή


21. Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν (για μη
επείγουσα νοσηλεία ή για μονοήμερη περίθαλψη ή για την πρώτη εξέταση)


22. Αριθμός ασθενών που εξετάσθηκαν εντός Χ λεπτών από την άφιξή τους στα
επείγοντα περιστατικά


23. Αριθμός εξωτερικών ασθενών που έγιναν δεκτοί Χ λεπτά μετά το
προκαθορισμένο ραντεβού τους


24. Αριθμός ασθενοφόρων με επείγοντα περιστατικά που καταφθάνουν εντός του
χρόνου-στόχου


25. Ποσοστό θνησιμότητας ασθενών με καρδιακές κρίσεις


26. Ποσοστό θνησιμότητας από καρκίνο ατόμων κάτω των 65 ετών


27. Ποσοστό αλκοολικών ατόμων στο σύνολο του πληθυσμού


28. Ποσοστό εθισμένων στα ναρκωτικά στο σύνολο του πληθυσμού


29. Κόστος κατ' άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας, δυσκολίες μάθησης
κ.λπ.)


30 Αναλογία περιπτώσεων μονοήμερης περίθαλψης στο σύνολο των εισαγωγών σε
διάφορα νοσοκομειακά τμήματα


31. Τάση της ηλικιακά τυποποιημένης θνησιμότητας από καρδιακή προσβολή των
ανδρών μεταξύ 0-64 ετών


32. Μέσος χρόνος παραμονής ανά ομάδα ασθενών που υποβάλλονται σε ειδική
διαγνωστική εξέταση


33. Αριθμός νοσηλειών ανά 1.000 κατοίκους


34. Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία


35. Μέσος χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο (σε ημέρες)


36. Μέσος χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο πριν από εγχείρηση (σε ημέρες)


37. Αριθμός κατ' οίκον επισκέψεων που διεξάγονται από τις υπηρεσίες υγείας


38. Ποσοστό εργατών που εξετάσθηκαν στην εργασία τους και παρουσιάζουν ειδικό
νόσημα


39. Ποσοστό παιδιών κάτω των 12 μηνών που έχουν


40. Ποσοστό παραπόνων για τις υπηρεσίες υγείας στο σύνολο των παραπόνων για τη
Δημόσια Διοίκηση


Δικαιοσύνη


1. Βαθμός αξιοποίησης δικαστών και προσωπικού Γραμματείας Δικαστηρίων (σε
επίπεδο διαδικασιών και τμημάτων, αντίστοιχα)


2. Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ' έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών (σε ετήσια και
συνολική βάση εκκρεμοτήτων)


3. Ποσοστό δικαστικών εκκρεμοτήτων για διάστημα περισσότερο από 2 χρόνια, σε
σχέση με τον χρόνο κατάθεσης του οικείου δικογράφου


4. Αριθμός καταδικαστικών αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων, επί συνόλου
εκδικασθεισών σε ετήσια βάση


5. Μέσος χρόνος διάρκειας διαδικασίας στα ποινικά, διοικητικά δικαστήρια και
πολιτικά δικαστήρια (τακτική διαδικασία) σε δύο φάσεις: α) μέχρι την έκδοση
οριστικής αποφάσεως και β) μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης


6. Μέσος χρόνος που απαιτείται από την άσκηση μέχρι την εκδίκαση εφέσεως στα
ποινικά, πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια


7. Μέσος χρόνος παραμονής υποδίκων, υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης


8. Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, έναντι συνόλου εκδικασθεισών, σε ετήσια βάση,
για τις οποίες τα ποινικά δικαστήρια παύουν τη δίωξη λόγω παραγραφής


9. Αριθμός αναιρέσεων που ασκούνται στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της
Επικρατείας


10. Μέσος χρόνος που μεσολαβεί από την κατάθεση μέχρι την εκδίκαση αναιρέσεων
(αστικού, ποινικού και διοικητικού χαρακτήρα υποθέσεων)


11. Μέσος χρόνος που μεσολαβεί από την κατάθεση αιτήσεων ακυρώσεως μέχρι την
εκδίκασή τους, από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα διοικητικά δικαστήρια
(ακυρωτικές διαφορές)


12. Μέσος όρος υποθέσεων που διεκπεραιώνονται ανά δικαστή (στα ποινικά,
πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια)


13. Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες επιβλήθηκαν
ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αρτιότερη εφαρμογή των πιο πάνω δεικτών θα πρέπει
να γίνουν δύο ευρύτερες κατηγοριοποιήσεις.
Η μία περιλαμβάνει τα
δικαστήρια των μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνας,
Πειραιά,
Θεσσαλονίκης και Πατρών) και η άλλη τα λοιπά επαρχιακά δικαστήρια


Σωφρονιστικό σύστημα (φυλακές)


1. Δείκτες υπερσυμφόρησης στις φυλακές


2. Ποσοστό αποδράσεων


3. Ποσοστό φυλακισμένων που εργάζονται σε εργαστήρια των φυλακών


4. Ποσοστό επιθέσεων (σε προσωπικό και φυλακισμένους)


5. Ποσοστό εξετάσεων, επί συνόλου κρατουμένων, με θετικό αποτέλεσμα, για χρήση
ναρκωτικών


6. Μέσο κόστος ανά φυλακισμένο


7. Μέσος όρος χορηγούμενων αδειών ανά φυλακισμένο


8. Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά φυλακισμένο.


Προστασία καταναλωτή


1. Συνολικός αριθμός επιθεωρήσεων κατ' έτος και κατά επιθεωρούμενο χώρο


2. Ποσοστό επιχειρήσεων που επιθεωρούνται


3. Ποσοστό επιχειρήσεων με υγειονομικές παραβάσεις


4. Ποσοστό επιχειρήσεων που τηρούν τις προδιαγραφές ποιότητας, τις οποίες
πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα στην κατανάλωση τρόφιμα


5. Ποσοστό υγειονομικών ελέγχων στους οποίους βρέθηκαν αποκλίσεις από τους
κανονισμούς στο σύνολο των υγειονομικών ελέγχων κατ' έτος


6. Αριθμός ελέγχων τροφίμων


7. Συνολικός αριθμός προϊόντων που έχουν ελεγχθεί


8. Ποσότητες αποσυρόμενων ή καταστρεφόμενων προϊόντων λόγω υγειονομικών
προβλημάτων κατ' έτος


9. Συνολικός αριθμός υγειονομικών ελέγχων σε σφάγια κατ' έτος


10. Ποσοστό επιμολυσμένων σφαγίων στο σύνολο των ελεγχόμενων σφαγίων κατ' έτος


11. Αριθμός υγειονομικών ελέγχων σε εισερχόμενα ζώντα ζώα κατ' έτος


12. Δαπάνες υγειονομικής προστασίας κατά κεφαλήν


13. Αριθμός συστημάτων HACCP στο σύνολο της χώρας


Δημόσια Διοίκηση


1. Κόστος προσωπικού: δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες δαπάνες ως ποσοστό επί
της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο


2. Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων προσωπικού ως
ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο


3. Ανθρωποώρες δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών ως ποσοστό επί των
συνολικών ανθρωποωρών ανά υπουργείο


4. Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο Internet


5. Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (Intranet)


6. Υποδομές για αποστολή ­ λήψη e-mail


7. Διαδικασίες τηλε-εργασίας (αριθμός διαδικασιών που μπορούν να εκτελούνται
διά τηλε-εργασίας)


8. Η/Υ και φορητοί Η/Υ ανά θέση εργασίας


9. Αριθμός ιστοσελίδων δημοσίων υπηρεσιών και φορέων


10. Ποσοστό εκπαιδευθέντων υπαλλήλων, στο σύνολο των υπαλλήλων κατά υπουργείο


11. Μέσος όρος ημερών εκπαίδευσης ανά υπάλληλο


12. Μέσος όρος δαπάνης για εκπαίδευση ανά θέση εργασίας


13. Κέντρα πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και
τοπικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κ.τ.λ.


14. Πληροφοριακά έντυπα σχετικά με τις επαφές κράτους - πολιτών


15. Αριθμός κλήσεων που δέχεται σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση το
τηλεφωνικό Κέντρο Διοικητικών Πληροφοριών («1464»)


16. Αριθμός επισκέψεων πολιτών στο Κέντρο Διοικητικών Πληροφοριών του ΥΠΕΣΔΔ
σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση («177»)


17. Αριθμός ερωτήσεων πολιτών στις οποίες δεν δόθηκε απάντηση είτε ύστερα από
τηλεφωνική κλήση στον αριθμό «1464» είτε ύστερα από επίσκεψη στο Κέντρο
Διοικητικών Πληροφοριών του ΥΠΕΣΔΔΑ «177» σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία
βάση


18. Αριθμός επισκεπτών σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση στις
ενημερωτικές σελίδες του ΥΠΕΣΔΔΑ στο Διαδίκτυο


19. Αριθμός «υπηρεσιών μιας στάσης» που λειτουργούν σε φορείς του δημόσιου
τομέα


20. Χρόνος διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών σε συγκεκριμένες διαδικασίες (π.χ.
έκδοση άδειας οδήγησης)


21. Αριθμός διαδικασιών έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων από δημόσιες
υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται μέσω τηλεφωνικής υποβολής αίτησης και
ταχυδρομικής αποστολής από την υπηρεσία «1502»


22. Αριθμός αιτήσεων που υποβάλλονται τηλεφωνικά μέσω «1502» για την έκδοση
κάθε πιστοποιητικού και βεβαίωσης ξεχωριστά, σε ημερήσια, εβδομαδιαία και
μηνιαία βάση


23. Διοικητικές διαδικασίες για τις οποίες μπορεί ο πολίτης να υποβάλλει
αιτήσεις, δικαιολογητικά ή να παραλάβει πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και άλλα
έγγραφα μέσω φαξ


24. Διοικητικές διαδικασίες για τις οποίες μπορεί ο πολίτης να υποβάλλει
αιτήσεις, δικαιολογητικά ή να παραλάβει πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και άλλα
έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


25. Αριθμός διαδικασιών που έχουν απλουστευθεί στο σύνολο των υφισταμένων
διαδικασιών


26. Διοικητικές διαδικασίες μπορούν οι πολίτες να επιλέξουν μεταξύ
περισσοτέρων τρόπων πρόσβασης στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες


Λιγότερα πιστοποιητικά τώραΤέλος στο χαρτοβασίλειο των πιστοποιητικών και στο ατέλειωτο «πηγαινέλα» των
πολιτών επιχειρεί η κυρία Βάσω Παπανδρέου.


Με νομοθετική ρύθμιση που θα προωθήσει συντόμως, το μεγαλύτερο μέρος των
πιστοποιητικών που χρειάζεται ένας πολίτης στις συναλλαγές του με το Δημόσιο,
θα αντικατασταθεί από... μια υπεύθυνη δήλωση. Ικανή να πιστοποιεί τα στοιχεία
που αναφέρονται σ' αυτήν. Οι υπεύθυνες δηλώσεις αρμόζουν στους υπεύθυνους
πολίτες, αλλά... για τον φόβο των Ιουδαίων οι υπηρεσίες υποδοχής θ' ασκούν
δειγματοληπτικό έλεγχο στο 5% των υπευθύνων δηλώσεων.


Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στην Ιταλία, όπου όλος ο δημόσιος τομέας είναι
μηχανοργανωμένος και οι ψευδείς δηλώσεις ανέρχονται στο 3%.


Μέχρι την ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης, η κ. Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι με
δικές της υπουργικές αποφάσεις απλουστεύονται 764 διαδικασίες που αφορούν τα
υπουργεία Παιδείας, Εργασίας, Υγείας, Γεωργίας, Μεταφορών, Ανάπτυξης,
Δικαιοσύνης, ΠΕΧΩΔΕ, Δημόσιας Τάξης, Οικονομικών, Ναυτιλίας και Αιγαίου με την
κατάρτιση 600 από τα συνολικά 1.400 δικαιολογητικά που απαιτούνται.


Εξάλλου σε συνεννόηση με τα αρμόδια υπουργεία επιδιώκεται η απλούστευση
πολύπλοκων διαδικασιών που αφορούν σε μεγάλες ομάδες πολιτών. Ενδεικτικά
αναμένεται να απλουστευτούν: άδειες λαϊκών αγορών, εγγραφή στα επιμελητήρια,
άδειες εγκατάστασης, χαρακτηρισμός αυθαιρέτων στα δάση - κατεδάφιση,
οικοδομικές άδειες, άδειες πρατηρίων υγρών καυσίμων, συνεργείων αυτοκινήτων,
μείωση χρόνου στη συνταξιοδοτική διαδικασία.


Ποιες υπηρεσίες θα λειτουργούν και απόγευμαΑπό τέσσερις δημόσιες υπηρεσίες αιχμής ξεκινά, στις 5 Μαρτίου, η πιλοτική
εφαρμογή του απογευματινού ωραρίου στο Δημόσιο.


Τέσσερις Εφορίες ­ οι ΔΟΥ Χαλανδρίου, Γλυφάδας, Πειραιά και Περιστερίου ­ το
ΤΕΒΕ, ο ΟΓΑ και η Νομαρχία Δυτικής Αττικής επελέγησαν για την πρώτη εφαρμογή
του μέτρου στον Νομό Αττικής.


Οι παραπάνω Εφορίες θα λειτουργούν τα απογεύματα της Δευτέρας και της
Τετάρτης, από τις 14.30 έως τις 20.00 (η ΔΟΥ Γλυφάδας Δευτέρα και Παρασκευή),
για πληροφορίες, χορήγηση φορολογικής ενημερότητας, παραλαβή και πρωτοκόλληση
αιτήσεων και θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.


Ο ΟΓΑ θα λειτουργεί Δευτέρα και Τετάρτη συνεχώς από τις 8.00 μέχρι τις 20.00
και το Σάββατο 9.00-13.00, για πληροφορίες και παραλαβή και πρωτοκόλληση
αιτήσεων. Ανάλογες πληροφορίες και υπηρεσίες θα παρέχονται στο ΤΕΒΕ που θα
λειτουργεί Δευτέρα και Τετάρτη 8.00-20.00 και Σάββατο 9.00-13.00.


Η Νομαρχία Δυτικής Αττικής θα λειτουργεί από τη Δευτέρα μέχρι και την
Παρασκευή συνεχώς 8.00-20.00 και θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
πληροφορίες, παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήσεων, χορήγηση υπεύθυνων δηλώσεων,
χαρτοσήμων και παραβόλων, φορολογική ενημερότητα με φαξ, παραλαβή αιτήσεων για
διαβατήρια και άλλες υπηρεσίες της νομαρχίας, καταγγελίες για πολεοδομικές και
αγορανομικές παραβάσεις.


Από τον Απρίλιο θα λειτουργήσουν το απόγευμα Κέντρο Πληροφόρησης Πολιτών στο
υπουργείο Οικονομικών, το ΑΣΕΠ και 11 δήμοι στην Αττική. Τον Μάιο το μέτρο θα
επεκταθεί στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης και σε πέντε δήμους της περιοχής, ενώ από
τον Ιούνιο θα λειτουργούν Κέντρα Πληροφόρησης Πολιτών σ' όλες τις υπόλοιπες
νομαρχίες και στις πρωτεύουσες των νομών.


Οι υπάλληλοι που θα εργάζονται το απόγευμα θα προσέρχονται αργότερα το πρωί
στη δουλειά τους, ενώ όσοι εργάζονται το Σάββατο θα παίρνουν ρεπό μια άλλη
μέρα. Συνολικά όμως η κατηγορία αυτή των υπαλλήλων θα απασχολείται λιγότερες
ώρες εβδομαδιαίως, απ' ό,τι οι συνάδελφοί τους που εργάζονται μόνον πρωί.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από