Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ψάχνει να βρει πόσοι είναι οι «κόκκινοι» κωδικοί και

πόσο είναι το συνολικό ποσόν. Ακόμη και η αρμόδια εποπτική αρχή, η οποία

λαμβάνει συστηματικά τους δείκτες φερεγγυότητας από τις χρηματιστηριακές

εταιρείες, φαίνεται ότι δεν γνωρίζει το ακριβές μέγεθος και ζητάει στοιχεία

από τις ΑΧΕ και τις ΕΠΕΥ. Σύμφωνα με επιστολή που έστειλε η Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς προς όλες τις χρηματιστηριακές εταιρείες και τις ΕΠΕΥ ζητάει:

«Μαζί με τα στοιχεία Κεφαλαιακής επάρκειας μηνός Δεκεμβρίου 2000, οι εταιρείες

υποχρεούνται να υποβάλουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2001 επιπλέον τα παρακάτω:

* To σύνολο των χρεωστικών υπολοίπων πελατών το οποίο θα αναλύεται κατά

παλαιότητα, ανάλογα με τον χρόνο δημιουργίας τους, συγκεκριμένα υπόλοιπα μέσα

στην προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 3632/1928,

υπόλοιπα μέχρι ένα μήνα, υπόλοιπα μέχρι έξι μήνες και υπόλοιπα πέραν του

εξαμήνου.

* To σύνολο των χρεωστικών υπολοίπων πελατών που δεν καλύπτονται με την

τρέχουσα (αποτίμηση 31/12/2000) αξία τίτλων των οποίων είναι χειριστές, καθώς

και τον συνολικό αριθμό των πελατών αυτών».