Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 235.000.000 δραχμές προχώρησε η

Συνεταιριστική Γαλακτοβιομηχανία Δράμας ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε. που ελέγχεται από την

Ένωση Γαλακτοκομικών Συνεταιρισμών Δράμας και Καβάλας σε ποσοστό 60% ενώ το

υπόλοιπο 40% ανήκει σε εργαζομένους της επιχείρησης και κτηνοτρόφους –

γαλακτοπαραγωγούς. Η ΝΕΟΓΑΛ έχει κινήσει τη διαδικασία για την είσοδό της στην

Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.