Βαριά πρόστιμα που φτάνουν τις 500.000 ευρώ και ανάκληση της άδειας λειτουργίας προβλέπει το νομοσχέδιο για τις εταιρείες διαχείρισης δανείων (servicers) στην περίπτωση αθέμιτης παρενόχλησης των οφειλετών και παράβασης του πλαισίου επικοινωνίας μαζί τους. Από τον Μάρτιο 2024, οι servicers θα έχουν υποχρέωση να παρέχουν μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας προσωποποιημένη και αναλυτική ενημέρωση προς τους οφειλέτες, για το ύψος της οφειλής, το ιστορικό των πληρωμών, τις δόσεις, το επιτόκιο της ρύθμισης κ.λπ. Ο οφειλέτης θα μπορεί να βλέπει τα στοιχεία αυτά εισερχόμενος με χρήση του κωδικού του σε ειδική εφαρμογή στις ιστοσελίδες των servicers (κατ’ αναλογία με το webbanking των τραπεζών).

Υποχρεώσεις

Επιπλέον οι servicers υποχρεούνται:

¢ Να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία και την ιδιωτική ζωή των δανειοληπτών.

¢ Να επικοινωνούν με τους δανειολήπτες με τρόπο που δεν συνιστά παρενόχληση, καταναγκασμό ή αθέμιτη επιρροή, και να σέβονται.

¢ Να γνωστοποιούν στον δανειολήπτη εγγράφως, σε γλώσσα σαφή και κατανοητή, μετά από οποιαδήποτε μεταβίβαση πίστωσης και πάντα πριν από την πρώτη είσπραξη οφειλών, αλλά και όποτε ζητείται από τον δανειολήπτη, πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλει.

¢ Να καθιερώσουν διαφανείς, άμεσες και δωρεάν διαδικασίες για τη διαχείριση των καταγγελιών των δανειοληπτών.

¢ Να εφαρμόζουν μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα στους servicers:

¢ Να χορηγούν δάνεια σε δανειολήπτες, των οποίων τις πιστώσεις διαχειρίζονται οι ίδιοι ή άλλοι servicers, με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση των πιστώσεων ή την αναδιάρθρωση της δανειολήπτριας επιχείρησης.

¢ Να διαχειρίζονται τα ακίνητα που αποτελούσαν ασφάλεια για τα δάνεια που διαχειρίζονται και έχουν μεταβιβαστεί στον δικαιούχο της απαίτησης. Δεν επιτρέπεται όμως να αποκτούν με οποιονδήποτε τρόπο (ούτε με πλειστηριασμό) ακίνητα που συνδέονται με τα δάνεια που διαχειρίζονται.

Τέλος, προς την κατεύθυνση της διαφάνειας, προβλέπεται άμεση ανακοίνωση των παραβάσεων που διαπιστώνει η Τράπεζα της Ελλάδος (τράπεζες, servicers, ασφαλιστικές εταιρείες), χωρίς να αναμένεται η έκβαση για την έκδοση δικαστικών αποφάσεων σε περίπτωση προσφυγών.