Η διακοπή των εργασιών της Πενταμερούς Διασκέψεως αφίνει εις τον κόσμος βαθύ αίσθημα πικρίας. Δεν επραγματοποιήθη καμμία συμφωνία επί ουδενός ζητήματος, αλλ΄αντιθέτως απεσαφηνίσθη ότι εις την Ευρώπην και εις τον κόσμον παρατάσσονται οι αντίθετοι Συνασπισμοί, με απόφασιν να κρατήσουν τας πλεονεκτικάς στρατηγικάς θέσεις των. Τα συμφέροντα των Μεγάλων, αυτά μόνον ρυθμίζουν τας σκέψεις και τας ενεργείας των. Οι λαοί διατηρούν ακόμη μίαν ελπίδα: ότι ακριβώς το συμφέρον των θα κάμη τους Μεγάλους να οδηγηθούν εις συμφωνίας και να αποφύγουν το διεθνές αδιέξοδον εις τας σχέσεις των. Και η ελπίς αυτή είνε η μόνη που έχει σταθεράν έδραν εις την πραγματικότητα. Οι λαοί διατηρούν τουλάχιστον την αισιοδοξία των σχετικώς με το μέλλον στηριζόμενοι εις την ρεαλιστικήν πραγματικότητα. Ισως μάλιστα αυτό τους ωφελήση. Διότι πάντα επλήρωσαν ακριβά οσάκις την ελησμόνησαν εμπιστευθέντες εις ωραίους λόγους δι΄ Ελευθερίαν και Δικαιοσύνην.

ΕΙΝΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ

Η Εισαγγελία Εφετών ενδιαφερομένη δια τον ταχύν τερματισμόν των δικών, προσδιορίζει τας δίκας των κρατουμένων δι΄εκτελέσεις εις διάφορα επαρχιακά Κακουργιοδικεία. Ομως αι ανακρίσεις έχουν διεκπεραιωθή όπως διεξήγοντο, χωρίς εις τας πλείστας των υποθέσεων να έχουν εξετασθή μάρτυρες υπερασπίσεως, αλλά με μόνας τας καταθέσεις μαρτύρων κατηγορίας. Εις πλείστας επίσης υποθέσεις δεν έχουν ουδέ καν απολογηθή οι κατηγορούμενοι. Θα χρειασθή λοιπόν να μεταφέρουν τους μάρτυρές των εις τα επαρχιακά Κακουργιοδικεία, πράγμα που είνε αδύνατον εφ΄όσον δεν είνε αρκετά πλούσιοι. Και εν τω μεταξύ δυνατόν να αναβάλλωνται αι δίκαι εις περίπτωσιν μη προσελεύσεως των μαρτύρων κατηγορίας. Είνε νομίζωμεν υποχρέωσις της δικαιοσύνης όπως συστήση ενταύθα ακόμη ένα ή δύο Κακουργιοδικεία και δικασθούν ταχέως οι κρατούμενοι, έχοντες όλην την ευχέρεια να αποδείξουν την αθωότητά των, αν είν΄αθώοι, ενώ συγχρόνως δεν θα έχουν καμμίαν δικαιολογίαν να θεωρήσουν την τυχόν καταδίκην των ως δικαστικήν εκδίκησιν, πράγμα που θα συμβή αν αποσύρωνται εις τας επαρχίας.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ

Εις τας προχθεσινάς εξετάσεις της εγγονής της Κυβέλης δίδος Μυράτ, η νεαρά καλλιτέχνις εκρίθη ως «εξαιρετικόν ταλέντον» και έλαβε την άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος.

Η Κυβελίτσα -όπως αποκαλείται εις τους θεατρικούς κύκλους προς αντιδιαστολήν από την γιαγιά της Κυβέλην- εξητάσθη εις τον ρόλον της Μαργαρίτας του Φάουστ, εις την «Αντιγόνην» και εις το «Κουρέλι».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από