Είνε γνωστόν ότι ανελάβομεν ολόκληρον σταυροφορίαν κατά της ακαθάρτου θεατρικής σάτιρας. Σπεύδομεν όμως να ειδοποιήσωμεν την υπηρεσίαν του υπουργείου των Εσωτερικών, εις την οποίαν ανετέθη η σύνταξις νομοσχεδίου περί ασφαλείας των θεατών και περιορισμού της ακόσμου σάτιρος, ότι θα είνε απαράδεκτον παν σχετικόν μέτρον, δια την εφαρμογήν του οποίου δεν θα ερωτώνται οι πνευματικοί άνθρωποι του τόπου και αι οργανώσεις των. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να εγκαθιδρυθή η πλέον ηλίθια λογοκρισία και την θεατρικήν μας κίνησιν να ρυθμίζουν οι πλησιέστερον προς τα θέατρα υπηρετούντες αξιωματικοί της αστυνομίας των πόλεων.