Ο εισαγγελέας είναι άμεσο όργανο του κράτους, η δε Εισαγγελία «δρα ενιαία και αδιάκριτα» (άρθρ. 24 του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης των Δικαστικών Λειτουργών). Είναι δε βασική δικονομική αρχή το αδιαίρετο της εισαγγελικής αρχής και της ιεραρχικής υποταγής του κατά βαθμό κατωτέρου εισαγγελέως, χωρίς αυτή να σημαίνει και υποταγή γνώμης. Βλ. άρθρ. 24 παρ. 4. ΚΟΔΚΔΛ: «τους   εισαγγελικούς λειτουργούς   συνδέει σχέση ιεραρχικής εξάρτησης. …Ο εισαγγελικός λειτουργός οφείλει να εκτελεί τις  παραγγελίες των προϊσταμένων του. Κατά  την εκτέλεση όμως των καθηκόντων του και την έκφραση της γνώμης του ενεργεί αδέσμευτα, υπακούοντας στον νόμο και στη συνείδησή του». Κατά συνέπεια ο κατώτερος κατά βαθμό εισαγγελέας λαμβάνων παραγγελία από ανώτερο οφείλει να την εκτελέσει, διατηρεί όμως το δικαίωμα διαφορετικής γνώμης. Μεταξύ δε ομοιοβάθμων εισαγγελέων ανώτερος θεωρείται ο αρχαιότερος (άρθρ. 16 παρ. 1 και 24 παρ. 6.ΚΟΔΚΛ). Περαιτέρω ο εισαγγελέας, ασκών τα καθήκοντά του στην προκαταρκτική εξέταση, δύναται να επικουρείται στο έργο του από νεότερους εισαγγελικούς λειτουργούς (πρβλ. άρθρ. 30, 33, 35 ΚΠΔ). Στις ανωτέρω διατάξεις αλλά και σε όλες όσες αναφέρονται στην εκτέλεση των εισαγγελικών καθηκόντων, καθίσταται εμφανές ότι ο εισαγγελέας είναι μονοπρόσωπο όργανο, επικουρούμενο ή αναπληρούμενο, σε περίπτωση δε συμπράξεως αυτή συνίσταται κατά τον ΚΠΔ σε έγκριση ή σύμφωνη γνώμη αλλά ποτέ σε από κοινού σύμπραξη όπου ενεργούν κατά πλειοψηφία, όπως τα πολυπρόσωπα δικαστήρια. Εισαγγελέας ως πολυπρόσωπο όργανο προβλέπεται κατά το δίκαιό μας μόνο στον νόμο περί ευθύνης υπουργών, όταν η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή διενεργεί προκαταρκτική εξέταση (άρθρ. 5 ν. 3126/2003), οπότε αυτή έχει όλες τις αρμοδιότητες του εισαγγελέα Πρωτοδικών και η Βουλή όταν ασκεί ποινική δίωξη κατά υπουργού (άρθρ. 6 του ίδιου νόμου).

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tanea.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Είστε συνδρομητής; Συνδεθείτε

Ή εγγραφείτε

Αν θέλετε να δείτε την πλήρη έκδοση θα πρέπει να είστε συνδρομητής. Αποκτήστε σήμερα μία συνδρομή κάνοντας κλικ εδώ