Λόγω ελαφράς επιδημίας κρυολογημάτων, που εσημειώθησαν κατ' αυτάς μερικοί ήρχισαν νομίζοντας ότι πρόκειται περί επιστροφής του δαγκείου υπό ελαφράν μορφήν. Είνε αληθές ότι από τινών ημερών παρατηρείται επιδημία ερεθισμού των αμυγδαλών, αρκετοί δε προσεβλήθησαν λόγω της μεταδοτικότητος της νόσου. Είνε γνωστόν ότι η επιδημία αύτη φέρει υψηλόν πυρετόν, εκ τούτου δε ίσως μερικοί ενόμισαν ότι πρόκειται περί δαγκείου. Κατά την εποχήν του μεγάλου καύσωνος τα κρυολογήματα είνε συχνότερα ή κατά τον χειμώνα. Πρέπει προ παντός ο κόσμος να προσέχη τα ρεύματα και τους ανεμιστήρας. Εκτιθέμενος κανείς ιδρωμένος εις ρεύμα, έστω και μικρόν ή εις τον ανεμιστήρα, ημπορεί ν' αρπάξη ακόμη και πνευμονία ή πλευρίτιδα.