Δύο διαγωνισμούς για την πρόσληψη συνολικά 80 διοικητικών υπαλλήλων στους τομείς των τελωνείων και της φορολογίας διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για τον έναν τομέα. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωσή της.
Κατά την ημερομηνία επικύρωσης της αίτησης υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τους όρους του διαγωνισμού.
Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει θα απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους - μέλους της ΕΕ, να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων και οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους.
Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τη μία σε άριστο επίπεδο και την άλλη σε καλό επίπεδο.
Ειδικά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τετραετούς διάρκειας πιστοποιούμενες με δίπλωμα / πτυχίο, ακολουθούμενες από εξαετή επαγγελματική πείρα σχετική με τα καθήκοντα ή επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριετούς διάρκειας πιστοποιούμενες με δίπλωμα / πτυχίο, ακολουθούμενες από επταετή επαγγελματική πείρα σχετική με τα καθήκοντα.
Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν μια γλώσσα από οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ως δεύτερη γλώσσα μεταξύ της αγγλικής και της γαλλικής.
e-Αιτήσεις. Για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν λογαριασμό EPSO. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http: //jobs.eu-careers.eu έως τις 13 Νοεμβρίου 2018 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Τι θα κάνουν. Ο γενικός ρόλος των διοικητικών υπαλλήλων στον τελωνειακό τομέα είναι να εκπονούν αναλύσεις, να συντάσσουν εκθέσεις και να εκτελούν άλλα συναφή καθήκοντα σχετικά με την ανάπτυξη και τη διαχείριση της τελωνειακής ένωσης, καθώς και να εκτελούν διοικητικά, συμβουλευτικά και εποπτικά καθήκοντα.
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα κληθούν να καταρτίσουν και να αναλύσουν την τελωνειακή νομοθεσία όπως έχει κωδικοποιηθεί στη δέσμη μέτρων σχετικά με τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα και στο κοινοτικό δασμολόγιο, σε αντίστοιχες εκτελεστικές διατάξεις και άλλους σχετικούς κανόνες, καθώς και σε άλλους ειδικούς τελωνειακούς τομείς όπως οι τελωνειακοί έλεγχοι, η διαδικασία εκσυγχρονισμού των τελωνείων και/ή των οικείων εφαρμογών πληροφορικής.
Ο γενικός ρόλος των διοικητικών υπαλλήλων στον φορολογικό τομέα είναι να υποστηρίζουν τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων στην υλοποίηση της αποστολής του θεσμικού τους οργάνου, να παρέχουν τη νομική, οικονομική και/ή στατιστική ανάλυση που απαιτείται για την εφαρμογή, ανάπτυξη, διαχείριση και/ή αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα της άμεσης και/ή της έμμεσης φορολογίας, συμπεριλαμβανομένων της μεταβιβαστικής τιμολόγησης και των κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα.