Ανοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για θέσεις εκπαιδευτικών ψυχολόγων στην ΕΕ. Πρόκειται για θέσεις συμβασιούχων και αφορούν κυρίως θέσεις εργασίας στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο.
Κατά την επικύρωση της υποψηφιότητάς τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους - μέλους της ΕΕ. Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και να έχουν καλή γνώση μιας εκ των αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής γλώσσας.
Οι υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιημένων από δίπλωμα ή επαγγελματική κατάρτιση ισοδύναμου επιπέδου.
Μόνο οι τίτλοι σπουδών που έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί ως ισοδύναμοι από τις Αρχές των κρατών - μελών της ΕΕ (π.χ. από το υπουργείο Παιδείας) θα γίνουν δεκτοί. Επιπλέον, πριν από την πρόσληψη, θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να προσκομίσουν τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας και τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση (διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα).
Σημειώνεται ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εφαρμόζουν πολιτική ίσων ευκαιριών και δέχονται αιτήσεις χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκευτικών ή φιλοσοφικών πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, υπαγωγής σε εθνική μειονότητα, περιουσιακών στοιχείων, καταγωγής, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά (ακολουθήστε τον σύνδεσμο http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers_el) για να υποβάλουν τις αιτήσεις.
Οσοι προσληφθούν θα παρέχουν εμπειρογνωσία στον τομέα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και θα παρακολουθούν την εργασία των βρεφονηπιοκόμων, των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών.
Επιπλέον, καλούνται να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος, αλλά και να προτείνουν αλλαγές στη γενική οργάνωση οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της παιδαγωγικής ποιότητας της εργασίας, της ζωής των παιδιών στον βρεφονηπιακό και τον παιδικό σταθμό και των υπηρεσιών που παρέχονται στους γονείς.