Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται την Πέμπτη η τροπολογία για το «καλάθι του νοικοκυριού».

Σύμφωνα με αυτήν, οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 90 εκατομμύρια ευρώ αποστέλλουν στο υπουργείο ανάπτυξης και επενδύσεων αλλά τακτά χρονικά διαστήματα κατάλογο προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Ειδικότερα, οι υπόχρεοι εντάσσουν ένα (1) τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται καλάθι του νοικοκυριού και διαθέτουν προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά τα υπόλοιπα προϊόντα ίδιας κατηγορίας, ενημερώνοντας τους καταναλωτές, που προσέρχονται στα φυσικά η ψηφιακά καταντήματα τους, ως προς σύνθεση του «καλαθιού του νοικοκυριού» που προτείνουν. Η ενημέρωση αυτή γίνεται κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως λίστες, φυλλάδια και ειδική σήμανση επί των προϊόντων του χώρου πώλησής Τους.

Ο κατάλογος των προϊόντων που συμμετέχουν «καλάθι του νοικοκυριού» και οι τιμές τους διαμορφώνονται ελεύθερα από τις επιχειρήσεις, τηρουμένου του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), περί αθέμιτης κερδοφορίας. Τα προϊόντα που εντάσσονται «καλάθι του νοικοκυριού» ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ως προς συμμόρφωση ανωτέρω διάταξη. Τα προϊόντα του καταλόγου μπορούν να διαφοροποιούνται κάθε φορά που αποστέλλεται από τους υπόχρεους κατάλογος προς Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κατάλογο προϊόντων που εντάσσονται «καλάθι του νοικοκυριού» μπορούν να αποστέλλουν και επιχειρήσεις που εντάσσονται στους υπόχρεους παρ. 1. Οι ως άνω επιχειρήσεις, εφόσον αποστείλουν κατάλογο προϊόντων, καθίστανται υπόχρεοι τήρησης του παρόντος μέχρι λήξη ισχύος του, και ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ως προς συμμόρφωσή τους άρθρο 58 του ν. 4818/2021 περί αθέμιτης κερδοφορία.

Ολόκληρη η τροπολογία

Στο άρθρο 1 της τροπολογίας που φέρνει τον τίτλο “Παρατηρητήριο τιμών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των νοικοκυριών – «Καλάθι του νοικοκυριού» επισημαίνονται τα εξής:

Οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 90.000.000 ευρώ ετησίως, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων («καλάθι του νοικοκυριού») που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση.

Ειδικότερα, οι υπόχρεοι της παρ. 1 εντάσσουν ένα  τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται στο καλάθι του νοικοκυριού και το διαθέτουν σε προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, ενημερώνοντας τους καταναλωτές, που προσέρχονται στα φυσικά ή ψηφιακά καταστήματά τους, ως προς τη σύνθεση του «καλαθιού του νοικοκυριού» που προτείνουν. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με λίστες, φυλλάδια και ειδική σήμανση επί των προϊόντων ή του χώρου πώλησής τους.

Ο κατάλογος των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού» και οι τιμές τους διαμορφώνονται ελεύθερα από τις επιχειρήσεις, τηρουμένου του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), περί αθέμιτης κερδοφορίας. Τα προϊόντα που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ως προς τη συμμόρφωση με την ανωτέρω διάταξη. Τα προϊόντα του καταλόγου μπορούν να διαφοροποιούνται κάθε φορά που αποστέλλεται από τους υπόχρεους νέος κατάλογος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κατάλογο προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» μπορούν να αποστέλλουν και επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στους υπόχρεους της παρ. 1. Οι ως άνω επιχειρήσεις, εφόσον αποστείλουν κατάλογο προϊόντων, καθίστανται υπόχρεοι τήρησης του παρόντος μέχρι τη λήξη της ισχύος του, και ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ως προς τη συμμόρφωσή τους με το άρθρο 58 του ν. 4818/2021 περί αθέμιτης κερδοφορίας.

Η μη αποστολή καταλόγου προϊόντων ή η ελλιπής αποστολή καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους  5.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποστολής πλήρους καταλόγου.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», η συχνότητα αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, οι αρμόδιες για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 5 αρχές, η διαδικασία ελέγχων, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.

Το παρόν ισχύει έως την 31η Μαρτίου 2023.

Επίσης στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνονται και άλλα άρθρα που αναφέρουν τα εξής:

‘Αρθρο 2: Χρήση υπογείου από βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας – Τροποποίηση περ. β) παρ. 5 άρθρου 2 ν. 3526/2007

Στην περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3526/2007 (Α’ 24), περί προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων αρτοποιίας, προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Εντός του ενιαίου χώρου του κτιρίου, όπως προσδιορίζεται στις περιπτώσεις β’ και στ’ του άρθρου 1, περιλαμβάνονται τα εξής διαμερίσματα και χώροι: ζυμωτήριο, πρατήριο άρτου ή αποθήκη άρτου, αποθήκη αλεύρων, κλίβανος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και θερμοθάλαμος με χώρο εκκλιβάνισης, αποθήκη στερεών καυσίμων, όπου απαιτείται, αποδυτήριο, αποχωρητήριο, και λουτρό εργαζομένων. Τα διαμερίσματα και οι χώροι του ζυμωτηρίου, του πρατηρίου άρτου ή της αποθήκης άρτου και του κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και θερμοθαλάμου με χώρο εκκλιβάνισης, δεν επιτρέπεται να αποτελούν διαμερίσματα ή χώρους υπογείου. Η αποθήκη αλεύρων μπορεί να βρίσκεται και σε υπόγειο χώρο, εφόσον υφίστανται μηχανικά μέσα ανυφώσεως αλεύρων.

Ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει στις βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας της παρ. στ’ του άρθρου 1, αν ο χώρος του υπογείου αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό της υπ’ αρ. 3046/304/1989 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ’ 59). Αν τα διαμερίσματα του ζυμωτηρίου και της αποθήκης αλεύρων βρίσκονται σε διαφορετικούς ορόφους, απαιτείται η εγκατάσταση αναβατορίου, ανελκυστήρα φορτίων ή άλλων μηχανικών μέσων για τη μεταφορά των αλεύρων. Ο κλίβανος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας – θερμοθάλαμος με το χώρο εκκλιβάνισης μπορεί να αποτελούν συνέχεια του διαμερίσματος του ζυμωτηρίου. Στην περίπτωση αυτή, ο χώρος που καταλαμβάνει ο θερμοθάλαμος αποτελεί χώρο του ζυμωτηρίου.».

Άρθρο 3: Δυνατότητα αντικατάστασης φυσικού αερίου σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

1. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με μηχανές εσωτερικής καύσης, ισχύος έως τριάντα πέντε μεγαβάτ (35 MW) και καύσιμο φυσικό αέριο, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα τεθούν σε λειτουργία μέχρι την 30η Ιουνίου 2023, δύνανται, μέχρι την εν λόγω προθεσμία, να προβούν σε εναλλαγή καυσίμου για την αντικατάσταση του φυσικού αερίου με προπάνιο ή μίγμα προπανίου – βουτανίου («LPG»), εφόσον η αποθηκευόμενη ποσότητα αυτού δεν υπερβαίνει το κατώτατο όριο της υπ’ αρ. 172058/11.2.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 354), ήτοι πενήντα (50) τόνους. Η διάρκεια χρήσης προπανίου ή μίγματος προπανίου – βουτανίου («LPG») δεν μπορεί να ξεπερνά τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την πρώτη εναλλαγή και χρήση αυτών.

2. Για την ως άνω μεταβολή εφαρμόζεται η παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) και επιπλέον προσκομίζεται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της εγκατάστασης, υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας, στην οποία αναφέρεται ότι οι εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς και καλής κατασκευής και λειτουργίας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ3/14858/93/8.6.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (Β’ 477).

3. Για την εναλλαγή του καυσίμου και την αντικατάσταση του φυσικού αερίου σύμφωνα με την παρ. 1, δεν απαιτείται τροποποίηση των εκάστοτε συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης που έχουν συνάψει οι ενδιαφερόμενοι με τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), δυνάμει των άρθρων 9 και 10 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) ή των εκάστοτε Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας δυνάμει των ν. 2773/1999 (Α’ 286) και 3468/2006 (Α’ 129). Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να εναλλάσσουν τη χρήση του καυσίμου τους μηνιαίως και ενημερώνουν εγγράφως τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π Α.Ε. για την κάθε εναλλαγή, τουλάχιστον την προηγούμενη ημέρα, από την έναρξη χρήσης του νέου καυσίμου. Ειδικά σε περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας του σταθμού με χρήση προπανίου ή μίγματος προπανίου – βουτανίου («LPG»), ο ενδιαφερόμενος δύναται να προβαίνει σε εναλλαγή καυσίμου περισσότερες της μιας φοράς μηνιαίως, υπό την προϋπόθεση ενημέρωσης της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε τουλάχιστον τρεις (3) ώρες πριν από την έναρξη χρήσης του νέου καυσίμου. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις ως άνω μονάδες συμπαραγωγής από τη χρήση προπανίου ή μίγματος προπανίου – βουτανίου («LPG»), χαρακτηρίζεται ως συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης ανεξαρτήτως ποσοστού εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π Α.Ε σε μηνιαία βάση την κατανάλωση προπανίου ή μίγματος προπανίου – βουτανίου (« LPG») σε MWh.

4. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε και την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για την τελική επάνοδο στην αποκλειστική χρήση φυσικού αερίου.

5. Η τιμή αναφοράς για την αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας των σταθμών του παρόντος, η μεθοδολογία υπολογισμού της και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».

Άρθρο 4 :Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης των κτιρίων των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η ισχύς των οποίων λήγει έως 31.12.2022, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη νέων συμβάσεων και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 30ης.4.2023.

Άρθρο 5: Ανανέωση συμβάσεων εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Διευθύνσεων και των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών -Τροποποίηση παρ. 1, 2, 3 και 4 άρθρου 49 ν. 4940/2022

Στις παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 49 του ν. 4940/2022 (Α’ 112), περί συμβάσεων εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η ημερομηνία «31.10.2022» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.10.2023.».