Η ώρα της Εφορίας έφτασε για περισσότερους από 8.500.000 πολίτες καθώς από την περασμένη Παρασκευή άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή της φορολογικής δήλωσής τους με καταληκτική ημερομηνία την 27η Αυγούστου 2021.

Εφέτος, λόγω των έκτακτων μέτρων που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους και συνεχίζονται έως σήμερα, οι φορολογικές δηλώσεις θα συμπληρωθούν με αρκετές αλλαγές όχι τόσο στο σκέλος των κωδικών όσο στον τρόπο που θα φορολογηθούν εισοδήματα που προέρχονται π.χ. από αναστολές συμβάσεων εργασίας, επιστρεπτέες προκαταβολές, αποζημίωση για ενοίκια κ.τ.λ. Σημαντική αλλαγή θα προκύψει εφέτος για όσους πληττόμενους μισθωτούς ή επαγγελματίες δεν έχουν συγκεντρώσει το απαραίτητο ύψος αποδείξεων με πλαστικό χρήμα καθώς τους δίνεται η δυνατότητα ακόμη και αν εμφανίσουν λιγότερες αποδείξεις να μην επιβαρυνθούν με πέναλτι φόρου 22%.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι αλλαγές στο νέο έντυπο της Εφορίας είναι περιπτωσιολογικού χαρακτήρα, ωστόσο σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση των κωδικών που δεν είναι ήδη προσυμπληρωμένοι από το σύστημα Taxis για να μην προκύψουν πρόσθετοι φόροι.

 

Διασταυρώσεις

Για παράδειγμα, στον πίνακα 2 του εντύπου Ε1 (πληροφοριακά στοιχεία) υπάρχει αλλαγή στο λεκτικό της περίπτωσης 4 «Εξαιρείστε από την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής;». Οι συγκεκριμένοι κωδικοί θα συμπληρωθούν μόνο από όσους απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα.

Στον πίνακα 4 Α (Μισθωτή εργασία) όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (κωδ. 343-344) χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση, πρέπει να καταχωρούνται οι ΑΦΜ εργοδοτών ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.

Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν οι φορολογούμενοι να επιβαρυνθούν με πρόστιμα και πρόσθετους φόρους καθώς η ΑΑΔΕ προχωρεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της.

Στον πίνακα 5 βάσει του οποίου προσδιορίζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη προστέθηκαν στα στοιχεία ακινήτου από ιδιοκατοίκηση κ.τ.λ. οι κωδικοί 217 και 224 για ΤΚ των δευτερευουσών κατοικιών και οι κωδικοί 808-809-810 για συμπλήρωση ΑΦΜ.

Στον πίνακα 7 που αφορά ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα υπάρχει λεκτική αλλαγή της περίπτωση 1 σε «Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής». Επίσης, υπάρχει προσθήκη νέων κωδικών 627-628 (περίπτωση 10 «Επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 39Β του Κ.Φ.Ε.»). Στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται το συνολικό ποσό δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του 2020 για λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων. Οποιοι συμπληρώσουν τους συγκεκριμένους κωδικούς θα έχουν μείωση φόρου εισοδήματος έως 16.000 ευρώ κατανεμημένη σε βάθος 4ετίας (40% δαπανών).

 

Η διαδικασία

Οι δηλωìσεις υποβαìλλονται μοìνο ηλεκτρονικαì. Εξαιρούνται οι δηλώσεις των αποβιωσαìντων και των ανηλιìκων τεìκνων με υποχρεìωση υποβοληìς Ε3, οι οποιìες υποβαìλλονται σε εìντυπη μορφηì στην αρμοìδια ΔΟΥ. Οσοι φορολογουìμενοι δεν διαθεìτουν κωδικουìς προìσβασης πρεìπει να εγγραφουìν ηλεκτρονικαì στις υπηρεσιìες πιστοποιìησης του TAXISnet. Εναλλακτικαì, η δηìλωση φορολογουμένου που δεν διαθεìτει κωδικουìς προìσβασης μπορειì να υποβληθειì ηλεκτρονικαì αποì εξουσιοδοτημεìνο λογιστηì. Στην περιìπτωση αυτηì απαιτειìται υπευìθυνη δηìλωση του Ν. 1599/86 με το γνηìσιο της υπογραφηìς του φορολογουμένου (και της συζυìγου του αν υπαìρχει) προς τον λογιστηì.

Επίσης, για επιβεβαιìωση των στοιχειìων του φορολογουμένου θα πρεìπει να συμπληρωθεί οπωσδήποτε ο ΑΜΚΑ, ενώ θα πρέπει θα πρεìπει να ελεγχθεί και να συμπληρωθεί ή να διορθωθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομεìου, η οποιìα χρησιμοποιειìται ως στοιχειìο επικοινωνιìας αποì τη Φορολογικηì Διοìκηση.

Παράλληλα, καταì την ειìσοδο στον πιìνακα της επιβεβαιìωσης εαìν δεν εμφανιìζονται τα στοιχειìα της συζυìγου τοìτε πριν την επιβεβαιìωση των στοιχειìων της δηìλωσης πρεìπει ο φορολογούμενος να ενημερωìσει το Μητρωìο της ΔΟΥ για την εìγγαμη σχεìση. Μεταì την ενημέρωση θα προχωρηìσει ο φορολογούμενος στην επιβεβαιìωση αφουì πληκτρολογηìσει τον ΑΦΜ της συζυìγου και τα υπόλοιπα στοιχεìα που απαιτούνται.

Στην περίπτωση που ζευγάρι είναι με σύμφωνο συμβίωσης τότε μπορεί να υποβαìλει κοινηì δηìλωση φορολογιìας εισοδηìματος εφοìσον εìχει ενημερωìσει το Τμηìμα – Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμοìδιας ΔΟΥ. Στην περìπτωση αυτή και οι δύο φορολογούμενοι εìχουν την ìδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

 

Οι κωδικοί 049-059

Οι κωδικοì 049-059 δεν προσυμπληρωìνονται αποì την ΑΑΔΕ, αλλά το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό αναγράφεται από τους φορολογουμένους. Προς διευκόλυνση του υπολογισμού αυτού, η ΑΑΔΕ αναρταì την ηλεκτρονική πληροφόρηση που εìχει στη διάθεσή της και οι φορολογούμενοι έχοντας οι ìδιοι το βάρος της απόδειξης, αναγράφουν τα ποσά αυτά που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Δαπάνες οι οποìες έχουν μεν εξοφληθεì με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αλλά δεν περιλαμβαìνονται στην αναρτώμενη πληροφοìρηση, συμπεριλαμβαìνονται εφόσον πληρούν τις ìδιες προϋποθέσεις και αποδεικνυìονται αποì τον φορολογουìμενο με καìθε προìσφορο μεìσο.

Στον εσωτερικοì πιìνακα των κωδικωìν 049-050 εμφανιìζονται επιπλεìον οι καταβολεìς φοìρου εισοδηìματος και ΕΝΦΙΑ που πραγματοποιηìθηκαν εντοìς του 2020 καθώς και οι καταβολές σε δόσεις δανεìων, εφόσον υπάρχουν. Στα αντìστοιχα πεδìα, πρέπει να συμπληρωθούν οι καταβολές σε δόσεις δανεìων, η πληρωμή ενοικìων καθώς και η καταβολή ποσού διατροφής εφόσον υπάρχουν και έχουν πραγματοποιηθεì με τα οριζόμενα μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής εντός του 2020. Ειδικά για εφέτος δεν θα ισχύσει το πέναλτι 22% επί των λιγότερων αποδείξεων που κανονικά θα έπρεπε να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των πληττόμενων.

Πώς γίνεται τροποποίηση στοιχείων ακινήτων

Εφόσον δεν συμφωνεί κάποιος με τα στοιχεìα των ακινήτων του, όπως αυτά εμφανìζονται, θα πρέπει να τα διαγράψει και να τα εισαγάγει ως νέα ακìνητα με τα σωστά στοιχεìα. Οι αλλαγές αυτές αφορούν αποκλειστικά τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε1 και δεν επηρεάζουν την περιουσιακή εικόνα.

Σε περìπτωση φιλοξενìας, συμπληρώνεται στον υποπìνακα του κωδικού 801 ο ΑΦΜ του προσωìπου που φιλοξενειì τον φορολογούμενο, τα τ.μ. της οικιìας και τους μηìνες φιλοξενιìας. Εαìν το προìσωπο που φιλοξενειì τον φορολογούμενο εìχει ηìδη υποβαìλει δηìλωση εισοδήματος και δεν εìχει αναγράψει τη φιλοξενιìα, θα πρεìπει να προηγηθειì η υποβοληì τροποποιητικηìς δηìλωσης για να συμπεριλαìβει τους φιλοξενουìμενους. Στον κωδ. (007-008) ανοιìγει υποπιìνακας στον οποιìο συμπληρωìνεται ο ΑΦΜ του προσωìπου που φιλοξενειìται, τα τ.μ. της οικιìας και οι μηìνες φιλοξενίας.

Αναδρομικά εισοδήματα και συντάξεις

Τα εισοδηìματα των προηγουìμενων ετωìν θα δηλωθουìν με τροποποιητικηì δηìλωση στην αρμοìδια ΔΟΥ στα εìτη που αφορουìν, ενώ οι τοìκοι θα δηλωθουìν στο εìτος που εισπραìχθηκαν στους αντιìστοιχους κωδικουìς του πιìνακα 4Δ1. Στην περίπτωση που κάποιος έχει εισπραìξει αναδρομικαì συνταìξεων θα δηλωθούν και αυτά με τροποποιητικηì δηìλωση στην Εφορία στα εìτη που αφορουìν. Ωστοìσο εαìν τα αναδρομικαì αφορουìν τα φορολογικαì εìτη 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019, η τροποποιητικηì δηìλωση υποβαìλλεται ηλεκτρονικαì. Οι δηλωìσεις αυτεìς υποβαìλλονται εμπροìθεσμα μεìχρι 31/12/2021.

Ειδικότερα, αποì το φορολογικοì εìτος 2015 και εφεξηìς οι δηλωìσεις αναδρομικωìν υποβαìλλονται ηλεκτρονικαì επιλεìγοντας το αντιìστοιχο εìτος υποβοληìς δηìλωσης, π.χ. για το φορολογικοì εìτος 2017 θα επιλεγεί ως εìτος υποβοληìς δηìλωσης το εìτος 2018. Στη συνεìχεια θα επιλεγεί τροποποιητικηì δηìλωση και Δηìλωση Αναδρομικωìν Ε1. Αφουì εμφανιστουìν οι κωδικοιì συμπληρωμεìνοι με τα νεìα ποσαì τότε υποβαìλλεται οριστικαì η δηìλωση.

Διαφωνία με προσυμπληρωμένα στοιχεία

Αν κάποιος δεν συμφωνεί με τα στοιχειìα που ειìναι προσυμπληρωμεìνα στους κωδικουìς των εισοδημαìτων θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα στοιχεία που εμφανίζονται στους κωδικούς της δήλωσης έγιναν με βαìση τα αρχειìα της ΑΑΔΕ που προεìκυψαν αποì την επεξεργασιìα των ηλεκτρονικαì υποβληθεισωìν βεβαιωìσεων αποδοχωìν ηì συνταìξεων ηì αμοιβωìν αποì εργοδοìτες και φορειìς. Κατά συνέπεια θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εργοδοìτη ηì φορεìα και σε περιìπτωση λανθασμεìνης υποβοληìς, θα πρεìπει ο εργοδοìτης ηì ο φορεìας να υποβαìλει ηλεκτρονικά εκ νεου το αρχείο με τα σωστά στοιχειìα βεβαιìωσης. Σε περιìπτωση που ο εργοδοìτης υποβαìλει εκ νεìου αρχειìο βεβαιωσεων θα προσυμπληρωθούν τα νέα στοιχεìα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από