Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 34 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων.  
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: οδηγοί ΔΕ, χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ, τεχνίτες ηλεκτρολόγοι ΔΕ, τεχνίτες σιδηροκατασκευών ΔΕ, τεχνίτες – υδραυλικοί ΔΕ, τεχνίτες – ψυκτικοί ΔΕ, τεχνίτες – οικοδόμοι ΔΕ, εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ, ηλεκτρολόγοι – μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι – μηχανολόγοι μηχανικοί ΠΕ, ηλεκτρολόγοι – μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι – μηχανολόγοι μηχανικοί ΤΕ, ηλεκτρολόγοι – μηχανικοί ΠΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως (ή με εξουσιοδότηση) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δήμου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαρισαίων, Ιωνος Δραγούμη 1, ΤΚ 412 22, Λάρισα, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Προσωπικού (τηλ. 2413-500.342 και 2413-500.318).